Anasayfa MESLEKİ KONULAR Emniyet personelinin yer değişikliği işlemlerinde neler değişti?

Polislik Sınavı, Polislik, Polis Haber, POMEM, PMYO, Komiserlik

30
Nisan
2017

ne demek nedir kimdir com

Emniyet personelinin yer değişikliği işlemlerinde neler değişti?

polis"Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde" 29 Haziran 2010 tarihi itibariyle değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikteki en önemli husus, personelin atanamayacağı yerler, şehit ve gazi eş ve çocukları için getirilen istisnalar ve 2. bölge hizmetine ilişkin düzenlemelerdir.
PERSONELİN ATANAMAYACAĞI YERLER DEĞİŞTİ

ESKİ HÜKÜM

a) Personel, kendisinin doğduğu veya nüfusa kayıtlı olduğu yer ile eşinin nüfusa kayıtlı olduğu veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu ya da nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri il ve bu ile bağlı ilçelere atanamaz.

YENİ HÜKÜM

a) Personel, nüfusa kayıtlı olduğu yere atanamaz. Bayan personel için evlenmeden önce nüfusa kayıtlı olduğu yer esas alınır.

DEĞERLENDİRME

Önceki yönetmelik hükmünde, personel nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte doğduğu yere de atanamamaktaydı. Bu hüküm kaldırılmıştır. Yine önceki düzenlemede, "nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri il ve bu ile bağlı ilçelere" de atanamamaktaydı, bu hüküm de kaldırılmıştır.

1 MİLYON NÜFUS ŞARTI

ÖNCEKİ DÜZENLEME

b) Atandığı ilde (a) bendinde belirtilen durumdaki bir kimse ile evlenen personelin, yer değiştirmesini gerektiren başka bir sebep olmadıkça en geç üç yıl içinde atama istek formu doldurtularak bulunduğu il dışında bir yere ataması yapılır.

YENİ DÜZENLEME

c) Resmi verilere göre merkez nüfusu bir milyonu aşan iller için (a) bendi hükmü uygulanmaz. İllerin nüfus sayularında meydana gelen değişiklikler o yılın genel atama döneminde dikkate alınır. Ancak, bu illere atanmış olanlar, nüfusa kayırlı oldukları ilçeye atanamazlar.

DEĞERLENDİRME

(a) bendi hükmünün uygulanmasında merkez nüfusu 1 milyon istisnası getirilmiştir. Buna göre, ilin merkez nüfusu 1 milyon ise nüfusa kayıtlı olunan yere atanamayacağı şeklindeki düzenleme uygulanmayacaktır. Ancak, ilçe kısıtlaması devam edecektir.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER İÇİN İSTİSNA

e) 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu veya 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında hayatını kaybeden veya Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık Kurulunun kararı doğrultusunda, yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malul olan Emniyet Teşkilatı mensuplarının eş ve çocukları hakkında (a) ve (c) bentleri uygulanmaz.

DEĞERLENDİRME

Şehit yakınları ile (eş ve çocuk) gaziler için a ve c bendi uygulanmayacaktır. Bunlar nüfusa kayıtlı oldukları ile atanabilecektir.

YER DEĞİŞTİRMEDE PERSONELİN İSTEĞİNE BAKILACAK

18. maddede zamandışı atama müessesi düzenlenmiştir. Buna göre, "Emniyet ve asayişin zorunlu kıldığı sebepler, Birimlerin kuruluşu, değişikliği ve kaldırılması, Personelin veya eş ve çocuklarının hastalığı nedeniyle bulunduğu yerde görev yapamayacağının tam teşekküllü Devlet hastanesinden verilecek sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi, Personelin rütbesinin yükselmesi sebebiyle bulunduğu yerde göreve devam imkanının kalmaması,
Gördüğü kurs veya öğrenimle ilgili kadrolara atanma zorunluluğu, Eşinin veya çocuğunun ölmesi, Yönetmeliğin 38 inci maddesinde yer alan eş durumu ve 40 ıncı maddesinde yer alan öğrenim durumu ile ilgili şartların ortaya çıkması, Yönetmeliğin 34 üncü maddesindeki şartların ortaya çıkması, Deprem, heyelan ve sel baskını gibi tabii bir afet sebebiyle, hizmet yaptığı bölgede evi yıkılan personelin kendi isteği üzerine, Mevzuat değişikliği, Can güvenliği sebebiyle çalıştığı birimde hizmet görme imkanını kaybetmesi, Personelin boşanması ve boşandığını mahkeme ilamı ile belgelemesi üzerine kendi talebi" hallerinde,

genel atama ve yer değiştirme zamanına bağlı kalınmaksızın ve atama istek formu istenmeksizin her zaman atama ve yer değiştirme yapılabilmakteydi. Bu düzenlemede yer alan " atama istek formu istenmeksizin" hükmü ve "Personelin rütbesinin yükselmesi sebebiyle bulunduğu yerde göreve devam imkanının kalmaması, düzenlemeden çıkarılmıştır. Bundan sonra, emniyet ve asayiş zorunlu kılsa dahi personelin görev yeri değiştirilirken, personele atama istek formu doldurtulacaktır.

2. BÖLGEDE ZORUNLU HİZMET SÜRESİ DEĞİŞTİ

ÖNCEKİ HÜKÜM

b) İkinci bölgenin;

A- Alt bölgesine girenler 4 yıl,
B- Alt bölgesine girenler 3 yıl,
C- Alt bölgesine girenler 2 yıldır.

YENİ HÜKÜM

b) İkinci bölgenin;

A- Alt bölgesine girenler 6 yıl,
B- Alt bölgesine girenler 5 yıl,
C- Alt bölgesine girenler 4 yıl,
D- Alt bölgesine girenler 3 yıl,
E- Alt bölgesine girenler 2 yıldır.

DEĞERLENDİRME

2. Bölgede hizmet süreleri uzatılmıştır.

HİZMET SÜRESİNİN BAŞLAMA TARİHİ BELİRŞENMİŞ VE 3 AYLIK TOLERANS TANINMIŞTIR

YENİ HÜKÜM

Personelin hizmet süresinin hesaplanmasında süre başlangıç tarihi, atandığı yerde göreve başlama tarihidir. Hizmet süresinin hesaplanmasında aynı il sınırları içinde bulunan farklı birimlerde geçirilen süreler birleştirilir. Birinci bölgede hizmet süresinin dolduranların süre hesabında, yıl döngüsü olarak genel atama dönemleri esas alınır; ancak üç aya kadar eksik hizmeti olanlar bölgedeki hizmet süresinin tamamlamış sayılır.

UÇUŞ HİZMETİ YAPANLARIN 2. BÖLGE HİZMETİ

YENİ HÜKÜM

Zorunlu 2. bölge hizmeti için ataması yapılıp göreve başlayan ve 28/02/1985 tarihli ve 3160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş ve Dalış Hizmetleri Tazminat Kanunu kapsamında fiilen uçuş hizmeti yapan personelin ikinci bölgedeki hizmet süresi hesaplanırken, uçuş hizmetlerinin yüzde ellisinden fazlasının gerçekleştirilddiği alt bölgenin hizmet süresi esas alınır.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER, 2. BÖLGE HİZMETİNDEN MUAF TUTULABİLECEK

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu veya 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında hayatını kaybeden veya Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık Kurulunun kararı doğrultusunda, yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malul olan Emniyet Teşkilatı mensuplarının eş ve çocukları talep etmeleri halinde zorunlu ikinci bölge hizmetinden muaf tutulur.

2. BÖLGEYE ATANMADA KOLAYLIK

Önceki düzenlemede, ikinci bölge hizmetine ikinci kez kendi talebi ile atanmak isteyen polis memurlarının, en az beş yıl birinci bölgede hizmetini tamamlaması gerekmekteydi. En az 5 yıl şartı 3 yıla düşürülmüştür.

HİZMET SÜRESİ HESAPLANIRKEN İLİŞKİN KESME TARİHİ ESAS ALINACAK

Yönetmeliğin 28. maddesinde yer alan "Aynı bölge veya il içinde yapılan yer değiştirmeler nedeniyle hizmet süreleri değişik bölgelerde geçen personelin hizmet süresi, yer değişiminden önceki bölgede kaldığı süre, kalınması gereken sürenin 2/3'ü veya daha fazla ise önceki bölge, daha az ise yeni bölge hizmet süresine göre hesaplanır." şeklindeki hükme aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bu hesaplamada personelin eski görev yerinden ilişkik kesme tarihi esas alınır ve mehil müddeti yeni atanılan yerin hizmet süresine dahil edilir. Ancak, aynı bölge veya il içinde son atanılan yerin hizmet süresi daha az olmamak şartıyla; son atanılan yerin hizmet süresi iki yıl ise en az onsekiz ay, üç yıl veya daha fazla ise en az oniki ay çalışılması kaydıyla son atanılan yerin hizmet süresine tabi olunur."

KOMİSER YARDIMCILIĞI SONRASI KURA

ÖNCEKİ HÜKÜM

Komiser yardımcılığı kursundan başarı ile mezun olanlar; kadro, hizmet ve ihtiyaca göre tespit olunacak bölgelere ve görevlere kura usulü ile atanırlar. Kurada bu Yönetmelikte atanamayacağı belirtilen yerlerden birini veya çalıştığı birimi çeken personele bir başka birime atanması için yeniden kura çektirilir. Devlet memurları ile evli olanlar için kura çekilen yerler Genel Müdürlükçe değiştirilebilir.

YENİ HÜKÜM

Komise yardımcılığı kursunda başarı ile mezun olanlar; kadro, hizmet ve ihtiyaca göre tespit olunacak bölgelere ve görevlere kura usulü ile atanırlar. Kurada bu Yönetmelikte atanamayacağı belirtilen yerlerden birini veya resmi verilere göre merkez nüfusu bir milyonu aşan yerler hariç çalıştığı birimi çeken personele yeniden kura çektirilir. Devlet memurları ile evli olanlar veya kura çektiği yerde 37 nci maddede belirtilen hususlar çerçevesinde kendisinin, eş ve çocuklarının tedavi imkanı bulunmayanlar için kura çekilen yerler Genel Müdürlükçe değiştirilebilir.

DEĞERLENDİRME

Komiser yardımcılığı sonrasında kura usulü ile atamada, sağlık özrü de değiştirme şartları arasına girmiştir. memurlarnet

EGM Atanma ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini Görmek İçin TIKLAYINIZ.

 Diğer Başlıklar...