Anasayfa MESLEKİ KONULAR Bir polis, mecburi hizmeti bitmeden başka bir kamu kurumuna naklen geçebilir mi?

Polislik Sınavı, Polislik, Polis Haber, POMEM, PMYO, Komiserlik

27
Nisan
2017

ne demek nedir kimdir com

Bir polis, mecburi hizmeti bitmeden başka bir kamu kurumuna naklen geçebilir mi?

polisPolis Meslek Yüksek Okulunda mecburi hizmet karşılığı okuduktan sonra 12.07.2003 tarihinde göreve başladım. Mecburi hizmet sürem bitmeden bir başka kurumda memurluğa naklen atanabilir miyim, mecburi hizmet sürem nakledildiğim kuruma aktarılabilir mi?

 

 

 

Cevap:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesinde yer alan "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.

Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları caizdir.Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.

13.12.1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir." hüküm uyarınca memurların bir kurumdan diğerine nakilleri mümkün bulunmaktadır.657 sayılı Kanunun 224 üncü maddesinin son fıkrasında "Mecburi hizmet yükümlülüğünün 13.12.1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin a, b, d fıkraları kapsamına giren kurumlar arasında devri mümkündür. Mecburi hizmetle yükümlü bulunanlar, yarışma sınavına tabi tutulmaksızın atanırlar." ifadesi bulunmaktadır. 13.12.1960 tarihli 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine yapılan atıflar 8.6.1984 gün ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili maddesine yapılmış sayılmaktadır. Bu bakımdan bu maddede zikredilen 4 üncü madde, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 2 nci maddesi olarak dikkate alınmalıdır.Bu itibarla Polis Meslek Yüksek Okulunda mecburi hizmet karşılığı okuduktan sonra polis olan kişinin ancak 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi hükmüne uyarak kurumların muvafakati ile 217 sayılı Devlet personel Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 2 nci maddesinde sayılan kurumlara (d fıkrasında sayılanlar hariç) 657 sayılı Kanunun 224 üncü maddesi hükmü uyarınca mecburi hizmetin devri suretiyle naklen atanması mümkün bulunmaktadır.217 sayılı KHK'nın 2. maddesi aşağıda yer almaktadır.

"Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları şunlardır:

a) Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar,

b) İl Özel İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara bağlı iktisadi müesseseler, işletmeler,

c) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri,

d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikleri bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştirakler,

e) Döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

Askeri kurum ve kuruluşların 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ek ve değişikliklerine tabi personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışındadır.