Anasayfa MESLEKİ KONULAR Polis, ilçe emniyet amirinin hilafına, il dışına izinsiz giderse ne olur?

Polislik Sınavı, Polislik, Polis Haber, POMEM, PMYO, Komiserlik

30
Nisan
2017

ne demek nedir kimdir com

Polis, ilçe emniyet amirinin hilafına, il dışına izinsiz giderse ne olur?

egmSoru: 21.04.2005 günü sol ayak bileğimde meydana gelen tendon hasarından dolayı tıp fakültesince tarafıma 1.5 ay heyet raporu verildi. Ben de bu heyet raporunu sağlık iznine çevirmek için çalışmış olduğum ilçenin kaymakamlık makamına dilekçe verdim. Dilekçem kaymakam bey tarafından görülerek ilçe emniyet amirliğine havale edildi ve ilçe emniyet amiri dilekçemin gereğini yaparak benim heyet raporumun ailemin yanında geçirmemi "uygun değildir" diye görüş belirterek kaymakamlığa sundu ve kaymakam bey de amirin uygun görmediğini ben de uygun bulmuyorum diyerek isteğim reddedildi. İlçe emniyet amirine neden uygun görmediniz dediğimde insiyatifimi kullandım ve uygun bulmadım dedi.Bütün bu olanlara rağmen ben çalışmış olduğum yerden ailemin yanına gidersem bana uygulanacak yaptırım ve müeyyide nedir? 21.04.2005 tarihinden bu yana çalışmış olduğum ilçede heyet raporunu geçiriyorum. Bana bu konuda bilgi verebilirseniz sevinirim.657 sayılı devlet memurları kanununda, Polis disiplin tüzüğünde ve 3201 sayılı emniyet kanununda heyet Raporuna hiç rastlamadım beni bu konuda aydınlatacak tek bir pragraf bulamadım.


Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 1 inci maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca Emniyet Teşkilatı mensupları özel kanunları hükümlerine tabi oldukları belirtilmesine karşılık: 19.2.1980 tarih ve 2261 sayılı Kanunun 5'inci maddesi ile eklenen Ek Geçici 54 üncü maddede "Emniyet Örgütü mensupları hakkında uygulanmakta olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu; ek ve değişiklikleri, ilgili kanun hükmünde kararnameler ve bu yasalara dayanılarak yürürlüğe konulan yönetmelikler hükümlerinin kapsamına giren konular, Emniyet Örgütünün hizmet ve kuruluşunun nitelik ve özelliği gözönüne alınarak özel bir kanunla düzenlenir.

Bu düzenleme yapılıncaya kadar, Emniyet Örgütü mensupları hakkında halen yürürlükte bulunan söz konusu hükümlerin uygulanmasına devam olunur." ifadesi yer almaktadır.
Bu hükümde yer aldığı üzere, Emniyet Teşkilatı mensupları hakkında özel bir personel Kanunu çıkartılmamıştır. 3201 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler dışında 657 sayılı Kanun ve bu Kanuna istinaden çıkarılan yönetmelikler ilgililer hakkında uygulanmaktadır.

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 105 inci maddesinde Memurlara hastalıkları halinde, verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine, aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın belirtilen esaslara göre hastalık izni verileceği ve 107 maddede de "Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya resmi sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ile Dışişleri Bakanlıklarının mütalaaları alınarak Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığınca düzenlenecek bir yönetmelikle belirtilir." hükmü yer almaktadır.

Anılan hüküm uyarınca 30.12.1980 tarih ve 8/2175 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılan Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim Ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik 6.2.1981 tarih ve 17243 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu Yönetmeliğin hastalık izninin geçirileceği yerler başlıklı 5 inci maddesinde "Memurlar hastalık izinlerini ancak hastalık raporlarında gösterilecek tıbbi zorunluluk üzerine veya merkezde kurum amirinin, illerde mülki amirin, yurt dışında misyon şefinin onayı ile; Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlar hastalık izinlerini ancak raporlarında gösterilecek tıbbi zorunluluk üzerine veya izin vermeye yetkili amirin, yurt dışında kıdemli askeri ataşenin onayı ile görev yerinden başka bir yerde geçirebilirler.
Geçici görevle bulundukları yerlerde hastalanan memurların hastalık izinlerini geçici görev mahalli dışında geçirebilmeleri geçici görevi veren makamın onayına bağlıdır." denilmektedir.

Devlet memurlarına uygulanacak disiplin cezaları ve ceza uygulanacak fiil ve halleri düzenleyen 125 inci maddenin aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve hallerin sayıldığı (C)bendinin g) alt bendinde ise "İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terketmek," fiili sayılmıştır. 125 inci madde de ayrıca, "Özel kanunların disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır." hükmü yer almaktadır.

Yine, 657 sayılı Kanunun ek 20 nci maddesinde "Devlet memurlarının görev yaptıkları kurum ve hizmet birimlerinin bulunduğu yerleşme merkezlerinde (mücavir alanları dahil belediye ve köy hudutları içerisinde) ikamet etmeleri esastır.
Devlet memurlarının görevini aksatmamak kayıt ve şartıyla birinci fıkrada belirlenen hudutlar dışında ikamet etmelerine mensup oldukları kurumun yetkili amirince izin verilebilir.
Devlet memurları, ikamet ettikleri il hudutlarını tatillerde ancak yetkili amirin izniyle terkedebilirler." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde,

Emniyet Teşkilatı mensupları hakkında 657 sayılı Kanunun disiplin hükümleri, 3201 sayılı Kanun ve bu Kanun hükmü uyarınca yürürlüğe konulan tüzük hükümlerinin birlikte uygulanabileceği, bu itibarla da idarenin hakkınızda 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin C bendinin g alt bendi hükmü uyarınca işlem yapabileceğini düşünmekteyiz. (memurlar.net)Diğer Başlıklar...