Anasayfa MESLEKİ KONULAR Komiser Yardımcılığı Yükselme Sınavı ve Kursu Yönergesi

Polislik Sınavı, Polislik, Polis Haber, POMEM, PMYO, Komiserlik

30
Nisan
2017

ne demek nedir kimdir com

Komiser Yardımcılığı Yükselme Sınavı ve Kursu Yönergesi

Komiser Yardımcılığı Yükselme Sınavı ve Kursu YönergesiPOLİS MEMURLARININ KOMİSER YARDIMCILIĞI RÜTBESİNE YÜKSELME SINAVI VE KURSUNA DAİR YÖNERGE

Onay Tarihi :17.09.2003

Onay Makamı :Bakan Onaylı

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinden, polis memurlarının komiser yardımcılığı rütbesine yükselmesinde uygulanacak esas ve usuller ile sınav ve eğitimleri ile ilgili hususları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, Emniyet Hizmetleri Sınıfında polis memurluğundan komiser yardımcılığı rütbesine yükselecek personeli kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 3870 sayılı Kanunla değişik 13 üncü maddesi ve 4638 sayılı Kanunla değişik 55 inci maddelerinin on birinci fıkrası ile 10/8/2001 tarihli ve 24489 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen deyimlerden;

Genel Müdür : Emniyet Genel Müdürünü,

Genel Müdürlük : Emniyet Genel Müdürlüğünü,

Kurs : Komiser Yardımcılığı Kursunu,

Kursiyer : Komiser Yardımcılığı Kursuna katılan Polis Memurlarını,

Eğitim Birimi : Komiser Yardımcılığı Kursunun açılmış olduğu eğitim kurumunu,

Eğitim Birimi Müdürü : Komiser Yardımcılığı Kursunun açılmış olduğu eğitim kurumunun müdürünü,

Eğitim Görevlisi : Eğitim biriminde ders okutan kadrolu veya kadrosuz eğitici ile ücretli ders görevlilerini,

Kurs Dönemi : Ekim ayının ilk haftası ile Haziran ayının son haftasını kapsayan uygulamalı eğitimi de içine alan 9 aylık eğitim öğretim süresini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kursun Açılma Zamanı ve Adaylarda Aranılacak Şartlar

Komiser Yardımcılığı Kursu

Madde 5- Genel Müdürlükçe yapılan kısa ve uzun vadeli kadro planlaması doğrultusunda, polis amirine ihtiyaç duyulması halinde, boş kadro sayısına göre ve o yıl Polis Akademisinden mezun olan öğrenci sayısından fazla olmamak şartı ile polis memurları için komiser yardımcılığı kursu açılır.

Komiser Yardımcılığı Rütbesine Yükselme

Madde 6- (Değişik: 11.10.2004 Bakan Onaylı) Başvuru niteliklerini taşıyan polis memurlarının komiser yardımcılığı rütbesine yükselebilmeleri için yapılacak yazılı test ve mülakat sınavını kazanarak, açılacak kursu ve kurs süresi içerisinde kadroda uygulamalı eğitimlerini başarı ile tamamlamaları şarttır.

Başvuruda Aranacak Nitelikler

Madde 7- Kursa katılmak isteyen adaylarda;

a) (Değişik: 11.10.2004 Bakan Onaylı) En az ön lisans seviyesinde bir yükseköğretim programından mezun olmak,

b) Mesleğe girdikten sonra yapılan askerlik hizmeti süresi de dahil olmak üzere, son başvuru tarihi itibariyle fiilen en az 6 yıl polis memurluğu yapmış olmak,

c) Son 3 yıl sicilinin olumlu olması,

d) Son 3 yıl içerisinde kıdeme müessir ceza almamış olmak,

e) Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı devam eden adli veya idari soruşturması bulunmamak,

f) 18 yaşından sonra yapılan yaş tashihleri dikkate alınmamak üzere, son başvuru tarihi itibariyle 37 yaşından gün almamış olmak,

g) (Değişik: 11.10.2004 Bakan Onaylı) Yapılacak yazılı ve mülakat sınavlarında başarılı olmak

şartları aranır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru ve Yazılı Sınavı

Duyuru

Madde 8- 10/8/2001 tarihli ve 24489 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ?Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmeliğin? 41 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde, Personel Dairesi Başkanlığı tarafından alınacak onay ile kursa katılacak personel kontenjanı belirlenir. Başvuru şartları ve diğer hususlar teşkilata bir genelge ile duyurulur.

Başvuru (Değişik: 11.10.2004 Bakan Onaylı)

Madde 9- Aranılan nitelikleri taşıyan ve istekli personel, belirlenen başvuru tarihleri içerisinde, bağlı bulundukları birim amirliklerine dilekçe ile başvururlar. Askerlik görevini yapmakta olan, ücretsiz izinli olan ve geçici görevli bulanan personel, başvurularını asli kadrolarının bulunduğu birim amirliklerine yaparlar.

Başvurular, İllerde sekreterya hizmetleri Eğitim Şube Müdürlüklerinin uhdesinde olmak üzere; başvuruda bulunan personelin aranılan şartları taşıyıp taşımadıkları, şahsi dosyalarındaki bilgi ve belgeler ile karşılaştırılması Personel Şube Müdürlükleri ile koordineli olarak, Merkezde ise Personel işlerinden sorumlu birimler aracılığıyla müracaatları kabul edilerek işlemler yürütülecektir. Personelin müracaat şartlarını taşıdığına ilişkin belgelerin yer aldığı dosya, istendiğinde Eğitim Daire Başkanlığı'na gönderilmek üzere Eğitim birimlerinde muhafaza edilecektir.

Usulüne uygun alınmayan başvurulardan Birim Amirliği sorumludur. Yanlış beyanda bulunarak idareyi yanıltan personel hakkında, Birim Amirliğince idari işlem yapılır.?

Sınavlara Çağırma (Değişik: 11.10.2004 Bakan Onaylı)

Madde 10- Sınavlara ne zaman, nerede girileceği ile personelin isimleri ve sınavlarla ilgili diğer hususlar, Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından personelin kendilerine tebliğ edilmek üzere kadrolarına bildirilir.

Yazılı Sınav Esasları (Değişik: 11.10.2004 Bakan Onaylı)

Madde 11- Yazılı sınav, çoktan seçmeli ve yazılı test sınavı şeklindedir.

Yazılı sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı veya Eğitim Dairesi Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile oluşturulan komisyonlara yaptırılır.

Kurs sınavı Ankara'da, başvuruda bulunan personel sayısının fazla olması halinde Genel Müdürlükçe tespit edilecek bölge merkezlerinde yapılır.

Sınava, sınavın yapılacağı il dışından katılacak personel, sınavdan önceki bir gün, sınav günü ve sınavdan sonraki bir gün geçici görevli; sınava aynı ilden katılacak personel ise sınavdan bir gün önce, sınav günü izinli sayılırlar.

Yazılı Sınavın Değerlendirilmesine İlişkin Hususlar (Değişik: 11.10.2004 Bakan Onaylı)

Madde 12- Çoktan seçmeli test cevap kağıtları, bilgisayarda optik okuyucuda değerlendirilir. Değerlendirme, yüz tam puan üzerinden en yüksek puan alanlardan başlamak suretiyle yapılır. Değerlendirme sonucunda, Genel Müdürlükçe belirlenen sayının 3 katı kadar personel mülakat sınavına girmeye hak kazanmış olur.

Puan sıralamasında kontenjanın sonunda eşitlik olması durumunda sırasıyla;

a) Polisi İlgilendiren Mevzuat ile ilgili sorularda puanı fazla olan,

b) Eşitliği halinde Ceza ve Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku ile ilgili sorularda puanı fazla olan,

c) Eşitliği halinde sicil numarası önce olan,

tercih edilir.

Yazılı sınav başarı listesi, sınav sonuçlarına yapılabilecek itirazların sonuçlandırılmasının ardından kesinleşir.

Yazılı sınav sonuçları, o dönem açılan Komiser Yardımcılığı Sınavı kursu için geçerlidir. Sınavı kazanan adaylar, bu yönergenin 17 nci maddesi birinci fıkrasına göre o dönem için açılan kursa katılmazlarsa daha sonra hiçbir hak iddia edemezler.

Yazılı sınav evrakına ?ÇOK GİZLİ? gizlilik dereceli evraka yapılan işlem uygulanır. Cevap kağıtları ile sınava ait her türlü evrak, tutanak ve diğer belgeler, Eğitim Daire Başkanlığında beş yıl süre ile saklanır.

Yazılı Sınav Sonuçlarına İtiraz (Değişik: 11.10.2004 Bakan Onaylı)

Madde 13- Yazılı sınav sonuçlarına, maddi hata bulunduğu iddiasıyla, sonuçların ilanından itibaren 24 saat içinde Eğitim Dairesi Başkanlığına yazılı olarak itiraz edilebilir. Süresi içerisinde itirazda bulunmayan adayların itirazları dikkate alınmaz.

İtirazlar, sınavı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin veya Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapması durumunda bu birimler tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yapması durumunda sınav sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla oluşturulan komisyon tarafından, cevap kağıtları bilgisayarda optik okuyucuda tekrar okutulmak suretiyle 24 saat içerisinde sonuçlandırılır. İtiraz sonuçları Eğitim Daire Başkanlığında duyurulur ve ayrıca sınava katılan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Sınavı Geçersiz Sayılacaklar

Madde 14- Sınav komisyonlarınca, sınavlarda;

a) Kopya çekenler ile kopya girişiminde bulunanların,

b) Yerine bir başka kişinin sınava girdiği tespit edilenlerin,

c) Sınav düzenine aykırı davranışta bulunanların

sınavları geçersiz sayılır ve bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Öğretim ile İlgili Hususlar

Eğitim Programları ve Süresi

Madde 15- Yazılı sınavı kazanarak kursa katılmaya hak kazanan personelin listesi Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir. Personel Dairesi Başkanlığınca sınavı kazanan adaylar geçici görevle kursun açılacağı Eğitim Birimi emrine atanırlar.

6245 sayılı Harcırah Kanununun 37 nci maddesine göre, Eğitim Birimi emrine atanan kursiyerlerin Eğitim Birimine geliş ve kurs sonrasında kadrolarına dönüş yollukları ile kursiyerlerin tedavi giderleri kursiyerlerin kadrolarınca, Eğitim Birimindeki ikamet yevmiyeleri ise Eğitim Birimince tahakkuk ettirilerek kursiyerlere ödenir.

Kursun eğitim programı ve derslere ilişkin müfredat, Eğitim Dairesi Başkanlığınca kursiyer adaylarının rütbe, görev ve sorumluluklarına uygun olarak hazırlanır ve Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe konulur.

Kursun tam başlama ve bitiş tarihi, uygulamalı eğitim zamanı, sınav ve tatil günleri Eğitim Dairesi Başkanlığınca hazırlanan çalışma takvimi ile belirlenir.

Uygulamalı Eğitim ile ilgili Hususlar

Madde 16- Kursiyerler, Eğitim Biriminin bulunduğu ilin kadrosunda, Eğitim Dairesi Başkanlığınca hazırlanacak Uygulamalı Eğitim Programı doğrultusunda Uygulamalı Eğitimlerini tamamlarlar.

Uygulamalı eğitimler, en az 4 hafta olarak planlanmak üzere, yarıyıl tatilinden hemen sonra yaptırılır.

Uygulamalı Eğitim Programının sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi amacıyla Eğitim Dairesi Başkanlığınca Uygulamalı Eğitim Talimatı hazırlanır.

Uygulamalı Eğitim Talimatına göre kursiyerler, uygulamalı eğitim sonunda değerlendirilerek başarı durumları puanlandırılır.

Kursiyerler, uygulamalı eğitim sırasında, yükselecekleri rütbeye ve görevlendirildikleri birimin çalışma saatlerine uygun olarak çalıştırılırlar.

Kursa Devam Mecburiyeti

Madde 17- İdarece kabul edilebilir mazeretleri sebebiyle kursun başlama tarihinden en çok 5 ders günü sonra kursa iştirak edenlerin devam etmedikleri süre devamsızlıktan sayılmaz. Herhangi bir nedenle 5 ders günü içinde kursa katılmayanlar kursa kabul edilmezler.

Kursun başlama tarihinden itibaren 5 ders günü içerisinde kursa katılmayan veya bu süre içerisinde kurstan ayrılan personelin yerine, puan sıralamasına göre personel çağrılabilir. Çağırma işlemi, yeni kursiyerlerin kursun başlama tarihinden itibaren en geç 10 ders günü içerisinde kursa başlayabileceği şekilde tamamlanır. Kursa sonradan dahil edilen kursiyerlerin kursun başlangıç tarihinden itibaren kursa 10 güne kadar geç başlamadan kaynaklanan devamsızlıkları, toplam devamsızlık sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Kursiyerlere kurs müddetinin 1/10 ders günü oranında izin verilebilir. Kurs müddeti; kursun uygulamalı eğitim zamanı da dahil olmak üzere, toplam kurs süresinden, resmi tatil günleri ve yarı yıl izni çıkarıldıktan sonra geriye kalan toplam ders günüdür.

Kurs müddeti içerisinde; izinli, raporlu veya izinsiz olarak kurs müddetinin 1/10 ders gününden fazla devamsızlığı olan personelin kursla ilişiği kesilir.

Kurs Sırasında Yapılacak Sınavlar

Madde 18- Sınavlar, ara sınavları, kurs bitirme sınavları, bütünleme sınavları ve engel sınavlarından oluşur.

Ara sınavlar; Kurs döneminin ilk yarısı sonunda yapılan sınavlardır.

Kurs bitirme sınavları; Kurs dönemi sonunda mezuniyete esas teşkil eden sınavlardır.

Bütünleme sınavları; Kurs bitirme sınavında 60 puanın altında not alan veya ders başarı notu 60 puanın altına düşen kursiyerler için açılan sınavlardır.

Engel sınavları; İdarece kabul edilebilir geçerli bir mazereti sebebiyle, ara, kurs bitirme veya bütünleme sınavına giremeyen kursiyerler için mazeretinin ortadan kalkmasını takip eden 10 gün içerisinde açılan sınavlardır.

Uygulamalı Eğitim Puanı; Uygulamalı eğitim sonunda kursiyerlere verilen başarı puanıdır. Mezuniyet başarı derecesi hesaplanırken dikkate alınır. Uygulamalı eğitim, kurs müfredatı içerisindeki derslerden biri gibi değerlendirilir.

Ders başarı notu; Ara sınav notu ile kurs bitirme veya bütünleme sınav notunun aritmetik ortalamasıdır. Bir dersten başarılı olmak için, ders başarı notunun en az 60 puan olması gerekir. Ancak aritmetik ortalaması 60 puanın üzerinde de olsa kursiyerlerin o dersten başarılı olabilmesi için katılmış olduğu kurs bitirme sınavlarından 100 tam not üzerinden en az 60 puan alması şarttır. Ders başarı notu, 60 puanın altına düşmüş olsa da bütünleme sınavından alınan 60 puan almak o dersten geçmek için yeterlidir.

Sınavlara İlişkin Esaslar

Madde 19- Sınavlara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Eğitim Birimi Müdürlüğü, sınavların düzenli bir şekilde yapılması için yeteri kadar personeli gözlemci olarak görevlendirir ve gerekli tedbirleri alır.

b) Sınavlarda kopya çekenler, kopyaya teşebbüs edenler, kopya çekilmesine yardım edenler, yahut sınav kağıdının incelenmesinde kopya çektiği veya kopyaya yardım ettiği eğitim görevlileri tarafından anlaşılanlar, o sınavdan sıfır almış sayılırlar. Bunlar hakkında ayrıca disiplin soruşturması açılır.

c) Sınavlar, 100 tam puan üzerinden dersi okutan eğitim görevlisi tarafından değerlendirilir. Zorunlu hallerde Eğitim Birimi Müdürünün onayı ile aynı dersi okutan bir başka eğitim görevlisi tarafından da değerlendirme yapılabilir.

d) Sınavlarda not ortalama hesabında buçuklar üst tam nota tamamlanır. Diğer kesirli notlar ise en yakın nota düşülür.

e) Sınav sonuçları, sınavın yapılmasından en çok 3 gün içerisinde Eğitim Şube Müdürlüğüne teslim edilir ve notlar sınav sonuçları alındıktan sonra toplu olarak ilan edilir.

f) Sınavlar yazılı, sözlü veya dersin özelliğine göre uygulamalı olarak yapılır. Sözlü ve uygulamalı sınav sonuçlarına itiraz edilemez. Yazılı sınav sonuçları için, notların ilanını takip eden 24 saat içinde Eğitim Birimine yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, o dersi okutan eğitim görevlisinin de içerisinde bulunduğu aynı dersi okutan en az iki eğitim görevlisine inceletilir. İnceleme sonucu verilen not kesindir.

g) Kursiyerlere, sınavlar süresince zorunlu haller dışında mazeret izni verilmez. Sınavlara mazeretsiz katılmama veya mazeretin idarece kabul edilmemesi durumunda engel sınavı yapılmaz. Bu durumda öğrenciler sıfır not almış sayılır.

h) Dini ve Milli bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri sınav yapılabilir. Ancak, bir kursiyer bir günde en çok iki dersin sınavına alınabilir.

i) Kurs bitirme sınavları ile bütünleme sınavları arasında en az iki gün ara verilir.

j) Bütünleme veya bütünlemenin engel sınavlarında başarısız olan kursiyerlerin kursla ilişiği kesilir.

k) Sınav soru ve cevap kağıtları ile cevap anahtarları, bir yıl müddetle Eğitim Biriminde muhafaza edilir.

Mezuniyet

Madde 20- Kursiyerlerin ders başarı notları toplamının toplam ders sayısına bölünmesi ile mezuniyet derecesi hesaplanır. Genel başarı sırası, mezuniyet derecesine göre tespit edilir. Mezuniyet derecesinin eşitliği halinde sırasıyla; hukuk dersleri not ortalaması ve mesleki derslerin not ortalaması esas alınır. Bunların eşitliği halinde ise, sicil numarası küçük olan genel başarı sıralamasında önce yer alır.

Kursu başarı ile bitirenler kadro, hizmet, asayiş gerekleri ve hizmet branşındaki ihtiyaca göre atanırlar ve genel başarı sıralamasına göre ilk üçe giren personel ihtiyaç bulunan kadrolardan seçme yaparak istedikleri kadrolara atanırlar.

Kursiyerlerin, mezuniyet başarı derecesine göre tanzim olunan çizelge Eğitim Dairesi Başkanlığına ayrıca terfi ve atamaya esas teşkil etmek üzere Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Kursiyerlerin aldıkları ödüllerin bir sureti Personel Dairesi Başkanlığına bir sureti de kursiyerlerin kurs sonucu atandıkları kadrolarına gönderilir.

Kursu başarı ile bitirenlere mezuniyet töreni ile sertifikaları verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Disiplin Esasları ve İzinler

Disiplin Esasları

Madde 21- Kursiyerler, Emniyet Teşkilatı Personeli için ilgili mevzuatlarda belirlenen genel davranış kuralları ile kursun işleyişine ilişkin olarak, Eğitim Dairesi Başkanlığınca kursun o dönemi için belirlenen davranış kurallarına ve Eğitim Birimince konulan kurallara uymak zorundadırlar.

Kursiyerlerin işlemiş oldukları suçlardan dolayı, Emniyet Teşkilatı personeline uygulanan mevzuat hükümleri doğrultusunda disiplin soruşturması açılır, yürütülür ve sonuçlandırılır.

Disiplin Cezalarının Kesinleşmesi ve İlişik Kesme

Madde 22- Kursiyerlerin kurs süresi içerisinde işlemiş oldukları eylem, işlem, tutum ve davranışlarından dolayı kıdeme müessir bir ceza alması durumunda kursiyerin doğrudan kursla ilişiği kesilir.

Bu Yönergenin 22 nci maddesinin birinci fıkrası, 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası ve 19 uncu maddesinin (j) bendinde belirtilen nedenlerden ötürü uygulanacak olan kurstan ilişik kesme işlemi, Eğitim Dairesi Başkanının teklifi Genel Müdürün onayı ile kesinleşir.

Bu işlemler, Emniyet Teşkilatı Kanununun 04.01.1984 tarihli ve 2445 sayılı Kanunla değişik ek 7 nci maddesi hükümlerine göre sonuçlandırılır. Kurstan ilişiği kesilen kursiyerle ilgili işlemler Personel Daire Başkanlığı ve Eğitim Birimince yürütülür.

Bu Yönergenin 17 nci maddesinin 4 inci fıkrasına göre mazeretsiz olarak devamsızlık sebebiyle kurstan ilişiği kesilenler hakkında Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün ilgili hükümleri uygulanır. Bu durumdaki kursiyerler, bir daha aynı mahiyetteki bir kursa iştirak ettirilmezler.

Disiplin Kurulunun kararları, onaydan sonra kursiyere tebliğ edilir ve bu tarihten itibaren uygulanır.

İzinler

Madde 23- Kursiyerlere, yarı yıl izni, resmi tatil izni, evci izni, mazeret izni, günü birlik izin, gece yatısı izni olmak üzere 6 tür izin verilebilir.

a) Yarı Yıl İzni; Eğitim-öğretim yılı içinde iki dönem arasında kalan iki haftalık izindir. Kursiyerler izinde bulunacakları adreslerini Eğitim Birimine bildirmek zorundadırlar.

b) Resmi Tatil İzni; Cumartesi, Pazar gündüz ve diğer resmi tatillerde gündüz-gece verilen izindir. Görevli veya cezalı olanlar hariç bu tatilde bütün kursiyerler izinli sayılır. Evci olmayan kursiyerler akşam belirlenen saatte Eğitim Birimine dönerler.

c) Evci İzni; Ana-baba, evli kardeşler, eş, eşin ana-babası veya evli kardeşlerinden herhangi birisinin; Eğitim Biriminin bulunduğu yerde ikamet ettiği belirlenen kursiyere eğitim ve öğretim yılı boyunca Cuma akşamı ders bitiminden, Pazar günü akşam yoklamasına kadar, diğer resmi tatil günlerinde tatil günü sabahı başlayıp tatilin son günü akşam yoklamasına kadar Eğitim Biriminin bulunduğu ilin belediye sınırları içerisinde, gece yatısına kalmak üzere verilen izindir. Evci çıkarılan kursiyerler, resmi tatil gününe rastlayan günlerdeki nöbet hizmetlerini yerine getirirler.

d) Mazeret İzni; Kursiyerlere idarece kabul edilebilir mazeretlerinden dolayı verilen izindir. Doktorlarca verilen istirahatlerin Eğitim Birimi dışında geçirilmesi için Eğitim Birimi Müdürünün onayı şarttır.

e) Günü birlik İzin; Kursiyerlere herhangi bir mazeretinden dolayı bütün veya yarım gün olarak verilen izindir.

f) (Değişik: 11.10.2004 Bakan Onaylı) Gece Yatısı İzni; Kursiyerlere mazeretlerinden dolayı Eğitim Birimlerince uygun görülen hallerde, hafta içi veya sonunda gece dışarıda yatması için ders bitiminden sabah yoklamasına kadar verilen izindir. İkameti kurs merkezinde bulunanlara da bu tür devamlı izin verilebilir.

Kursiyerlere verilen evci izni ve gece yatısı izni devamsızlıktan sayılmaz, mazeret izni ve günü birlik izinleri devamsızlıktan sayılır.

Öğrencilerin İaşe-İbateleri

Madde 24- Kursa katılan kursiyerlere, ücreti mukabilinde Eğitim Birimince tabldot çıkarılır ve barındırılmaları Eğitim Birimince sağlanır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 25- 8/2/1995 tarihli Bakan Onayı ile yürürlüğe giren Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personelinden Polis Memurlarının Komiser Yardımcılığına Yükselme Esaslarına Dair Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

(Ek: 11.10.2004 Bakan Onaylı)

Ek Madde 1- Mülakat Sınavı ve Başarı Değerlendirmesi

Mülakat sınavı, Eğitim Dairesi Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile oluşturulan komisyonlara yaptırılır. Mülakat sınavına, yazılı sınavı başarı sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlanarak kontenjan miktarının 3 katı personel çağırılır. Mülakat sınavı değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Mülakat sınavında adayların her birinden; (EK-1)'de yer alan konuların yazılı olduğu kartlardan birini rastgele çekmeleri ve çektikleri konu ile ilgili konuşma yapmaları istenir. Her bir adaya konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için eşit süre verilir. Mülakat sınavında adayın; konu hakkında bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavrama, kendine güven duyma, sözlü ifade ve beden dilini kullanma becerisi olmak üzere 5 ayrı kritere göre değerlendirmesi yapılır.

Değerlendirme, her bir kriter için en yüksek 20 puan olmak üzere (EK-2)'de bulunan mülakat değerlendirme formuna işlenerek yapılır. Adayın mülakat puanı; komisyon üyelerinin vermiş oldukları puanların toplamı ile elde edilir.

Yazılı ve mülakat sınavı puanlarının toplamına göre en yüksek puandan başlanarak tekrar başarı sıralaması yapılır. Sıralama sonucu eşitlik olması halinde önce yazılı puanı fazla olan, onun da eşit olması halinde sicili önce olan tercih edilir. Sıralama sonucuna göre, o yıl belirlenen kontenjan miktarı kadar personel asıl, bu miktarın yarısı kadar personel yedek olarak belirlenir

Yürürlük

Madde 26- Bu Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 27- Bu Yönerge hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

O L U R

17/09/2003

Abdülkadir AKSU / İçişleri Bakanı

 

MÜLAKAT SINAVI KONULARI

1 Atatürk İlkeleri
2 Temel Hak ve Özgürlükler
3 Arama, El Koyma, Yakalama
4 Silah Kullanma Yetkisi
5 Zor Kullanma Yetkisi
6 AB Sürecinde CMUK'da Yapılan Değişiklikler
7 CMUK Kapsamında Polisin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
8 İnsan Hakları
9 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
10 Deliller ve Koruma Tedbirleri
11 Olay Yeri İnceleme
12 Delilden Sanığa Gitme Prensibi
13 Makul ve Kuvvetli Şüphe Kavramları
14 Teknolojiden Yararlanma
15 Poliste Disiplin Esasları
16 Trafik Kurallarına Uyulmasında Polisin Rolü
17 Kitle Psikolojisi-Grup Dinamiği
18 Polis Alt Kültürü
19 Polis Meslek Etiği
20 Toplum Destekli Polislik
21 Personel Güvenliği
22 Stresle Mücadele
23 Empatik İletişim
24 Takım Çalışması
25 Problem Belirleme ve Çözme Teknikleri
26 Zaman Yönetimi
27 Toplantı Yönetimi
28 Polis Medya İlişkileri
29 İlk Yardım
30 Arama Kurtarma

(EK-2)

 

MÜLAKAT DEĞERLENDİRME FORMU

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PUANLAR
1 . Konu Hakkında Bilgi Düzeyi
2. Kendisinden İstenileni Kavrama
3. Kendine Güven Duyma
4. Sözlü İfade Becerisi
5. Beden Dilini Kullanma Becerisi
TOPLAM PUAN