Anasayfa MESLEKİ KONULAR Polis memuru, 375 sayılı KHK'nın 28/B'sine göre, ne kadar ek tazminat alır?

Polislik Sınavı, Polislik, Polis Haber, POMEM, PMYO, Komiserlik

30
Nisan
2017

ne demek nedir kimdir com

Polis memuru, 375 sayılı KHK'nın 28/B'sine göre, ne kadar ek tazminat alır?

tazminatSoru: 375 sayılı KHK 28/B ne göre Kalkınmada öncelikli illerin derecelerine göre bordromda Aralık 2008 de 1,25 ytl yazmaktadır, doğru mudur?
İnternet'te araştırdım. Netice bulamadım. Bulunduğum yer 5.derece iller arasında Emniyet Mensubuyum.
375 sayılı KHK 28/B maddesine göre güncel rakam oran nedir?


Cevap: 27.06.1989 tarih ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (B)bendinde "Mahalli idareler ile bunlara bağlı kuruluşlarda çalışanlar hariç,657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personel ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli sözleşmeli personel Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığında görevli kadro karşılığı sözleşmeli personel ve geçici köy korucularından; Olağanüstü Hal Bölgesi ve mücavir iller ile İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirlenecek diğer illerde görevli olanlara her yıl bütçe kanunlarında gösterilen miktarı geçmemek üzere aylık ek tazminat ödenebilir. (2)
Ek tazminatın hangi görevlerde bulunanlara ne miktarda ödeneceği, hangi hallerde kesileceği, ödemeye ilişkin diğer usul ve esaslar, görev mahallinin özelliği, görevin önem ve güçlüğü,personelin teminindeki zorluklar, personelin zorunlu hizmete tabi olup olmaması ve Devletin mali imkanları dikkate alınarak, ilgili bakanlıkların talebi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Başbakan onayı ile tespit edilir.
Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfına dahil personele ödenecek ek tazminat miktarları ise emsali personel de gözönünde bulundurulmak suretiyle doğrudan Başbakanca belirlenir.
Bu şekilde tespit edilen ek tazminat, personel yönünden kazanılmış hak teşkil etmez.
Kamu İktisadi teşebbüsleri, kapsam dahilindeki personeline ödeme yapıp yapmamaya veya mali imkanları ölçüsünde emsali personele ödenen miktardan daha düşük miktarda ödeme yapmaya yetkilidir.
Bu maddedeki tazminatlar Damga Vergisi dahil hiçbir vergi ve kesintiye tabi değildir."hükmü yer almaktadır.

27/12/2008 tarih ve 5828 sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun eki Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları düzenleyen K - CETVELİ'nin "VIII. Ek Tazminat Tavanları" başlıklı bölümünün 1 inci fıkrasında "375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca ödenecek ek tazminatın tavanı 80,30 Türk Lirası olarak uygulanır. Ancak Bakanlar Kurulu bu tavan miktarını yüzde 50'sine kadar artırmaya yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat çerçevesinde ödenecek olan 80,30 Tl veya Bakanlar Kurulu kararı ile %50 artırılabilecek olan ek tazminatın belirlenmesinde gerekli olan Başbakan onaylarına ulaşılamamıştır.

Söz konusu onaylar Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde Başbakanlıktan talep edilmesi mümkün bulunmaktadır.memurlarnet