Anasayfa MESLEKİ KONULAR Polis Bakım ve Yardım Sandığı Genel Kurul Toplantı Usul ve Esasları Yönetmeliği

Polislik Sınavı, Polislik, Polis Haber, POMEM, PMYO, Komiserlik

30
Nisan
2017

ne demek nedir kimdir com

Polis Bakım ve Yardım Sandığı Genel Kurul Toplantı Usul ve Esasları Yönetmeliği

Polis Bakım ve Yardım Sandığı Usul ve Esasları YönetmeliğiPolis Bakım ve Yardım Sandığı Genel Kurul Toplantı Usul ve Esasları Yönetmeliği

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

 

Madde 1- Polis Bakım ve Yardım Sandığının, Genel Kurul Toplantıları aşağıda belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

 

Hukuki Dayanak

 

Madde 2- Bu yönetmelik, 02/07/1998 tarihli ve 98/11402 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulması kabul edilen ve 04/08/1998 gün ve 23423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğü'nün 14üncü maddesine dayanılarak çıkarılmıştır.

 

Tanımlar

Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden:

 

Tüzük

 

Sandık

Genel Kurul

Yönetim Kurulu

Denetim Kurulu

Genel Müdür

Genel Müdürlük

Ortak

Genel Kurul Üyesi

:

 

:

:

:

:

:

:

:

: 02.07.1998 tarihli ve 98 / 11402 Sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğünü.

Polis Bakım ve Yardım Sandığını,

Polis Bakım ve Yardım Sandığı Genel Kurulunu,

Polis Bakım ve Yardım Sandığı Yönetim Kurulunu,

Polis Bakım ve Yardım Sandığı Denetim Kurulunu,

Polis Bakım ve Yardım Sandığı Genel Müdürünü,

Polis Bakım ve Yardım Sandığı Genel Müdürlüğünü,

Sandığa ortaklık aidatı ödeyen Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosuna dahil maaşlı ve ücretli personeli,

Genel Kurul Toplantılarına katılma hakları olan ortaklar ve temsilcileri anlamında kullanılmıştır.

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurul

 

Genel Kurul Toplantıları

 

Madde 4- Polis Bakım ve Yardım Sandığı Genel Kurulu, iki yılda bir en geç Nisan ayı sonuna kadar Yönetim Kurulunca belirlenen bir günde toplanır.

 

Emniyet Genel Müdürü, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu gerekli hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

 

Genel Kurul Toplantıları ve Karar Çoğunluğu

 

Madde 5- Temsilciler, tespit edilen gün ve saatte, ilan edilen yerde toplanarak Genel Kurulu oluştururlar.

 

Genel Kurul Toplantı yeter sayısı, Genel Kurul üyeleri tam sayısının yarısından bir fazlasıdır.

 

İlk gün çoğunluk sağlanamaz ise ertesi gün mevcudun katılımıyla Genel Kurul Toplantısı yapılır. Kararlar mevcudun oy çokluğu ile alınır.

 

Genel Kurul Temsilcisinin Tanımı, Seçimi, Sayısı, Oy Hakkı ve Ortaklık Süresi

 

Madde 6- Temsilci; Polis Bakım ve Yardım Sandığı Genel Kurul Toplantılarında,oy kullanmak üzere, Tüzüğün 4üncü maddesi hükümlerine göre seçilen Sandık ortağıdır.

 

Genel Kurulda her temsilcinin bir oy hakkı vardır. Temsilci diğerinin yerine vekaleten oy kullanamaz.

 

Emniyet Genel Müdürlüğü Temsilcileri, Genel Müdür veya görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, 1inci Hukuk Müşaviri, Personel, Eğitim ve APK Daire Başkanlarından oluşan bir kurulca seçilir.

 

İl Emniyet Müdürlükleri Temsilcileri, İl Emniyet Müdürü veya Personel işleri ile görevli Emniyet Müdür Yardımcısının Başkanlığında, İl Emniyet Müdürü tarafından görevlendirilecek üç Şube Müdüründen oluşan bir kurulca seçilir.

 

Eğitim ve Öğretim Kurumları Müdürlükleri Temsilcileri, Kurum Müdürü veya personel işleri ile görevli Müdür Yardımcısı Başkanlığında, Kurum Müdürü tarafından görevlendirilecek iki Şube Müdüründen oluşan kurulca seçilir.

 

Sandığa Ortak Olan;

 

1.Emniyet Genel Müdürü,2.Emniyet Genel Müdür Yardımcıları,3.Polis Teftiş Kurulu Başkanı,4.Polis Akademisi Başkanı,Genel Kurulun Doğal Üyesidir.

 

Seçilecek temsilcilerin en az üç yıllık Sandık ortağı olması, değişik meslek derecelerini ve hizmet birimlerini temsil etmeleri gerekir.

 

Genel Kurul Toplantılarına Hazırlık:

 

Madde 7- (Değişik : 18/05/2005) Yapılacak Genel Kurul Toplantısından önce, takvim yılı sonu itibarıyla Sandık ortaklarının sayısal dağılımına göre hangi müdürlükten kaç temsilci seçileceği, ilgili müdürlüklere Sandık Genel Müdürlüğünce 45 gün önce bildirilir.

 

Sandık Genel Müdürlüğü, Tüzüğün 4 üncü maddesi uyarınca 250 ortağa kadar bir, sonraki her 500 ortak için bir, kalan ortak sayısı 250'den çoksa bir temsilci olmak üzere temsilci sayısını tespit eder. Hangi Müdürlükten kaç kaç temsilci seçileceği ilgili Müdürlüklere bildirilir. Seçilen temsilcilerin ad ve soyadları, rütbeleri ve çalıştıkları hizmet birimleri, Müdürlüklerince Sandık Genel Müdürlüğüne 10 gün içinde yazılı olarak bildirilir ve Genel Kurul Toplantılarına temsilcilerin katılmaları sağlanır. Temsilci adediyle ilgili itirazlar da bu 10 günlük cevap süresi içinde yapılır.

 

Ölüm, istifa sair nedenlerle meydana gelecek temsilci değişiklikleri, Genel Kurul toplantı tarihinden en geç 3 gün önce Sandık Genel Müdürlüğüne ivedilikle bildirilir.

 

Sandık ortaklarının bir önceki yıl takvim yılı sonu itibarıyla sayısal dağılımı esas alınarak ortak sayısı; Genel Kurul Toplantısı yapılacak yılların Şubat ayının en geç 10'una kadar Genel Müdürlükçe belirlenir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantı tarihini belirlemede de bu tarihi dikkate alır.

 

Genel Kurul Toplantısının Yeri, Zamanı ve Gündemi

 

Madde 8- Sandık Yönetim Kurulunca, Genel Kurul toplantısının yeri, zamanı ve gündemi toplantı tarihinden en az bir ay önce belirlenerek, ortaklara duyurulmak üzere Tüzüğün 4üncü maddesinde belirtilen Emniyet Genel Müdürü ve Yardımcılarına, Polis Teftiş Kurulu Başkanına, Polis Akademisi Başkanına, Emniyet Genel Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlükleri ile Polis Eğitim ve Öğrenim Kurumları Müdürlüklerine yazılı olarak bildirilir. Genel Kurul toplantılarıyla ilgili duyuru metninde Gündem de yer alır.

 

Genel Kurulun olağan toplantılarında gündemdeki konular aksine karar alınmadıkça Gündem sırasına göre görüşülerek, karara bağlanır.

 

Genel Kurul üye tam sayısının en az Onda Birinin yazılı teklifiyle gündemde bulunmayan bir konunun gündeme alınmasına karar verebilir. Ancak, Sandığın aktüeryasını ve mali durumunu tehlikeye düşürecek teklifler, Sandık Yönetim ve Denetim Kurulları ile Sandık Genel Müdürünün görüşleri alınarak oylamaya sunulur.

 

Olağanüstü toplantılarda gündem dışı konular görüşülemez.

 

Genel Kurul Başkanlık Divanın Oluşumu ve Görevleri

 

Madde 9- Genel Kurula, Emniyet Genel Müdürü veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı başkanlık eder. Ayrıca Genel Kurul üyeleri arasından bir Başkan Yardımcısı ve iki yazman açık oylama ile seçilir.

 

Başkanlık Divanı; toplantıya ait formalitelerin Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığını inceler. Sandık Genel Müdürlüğünce hazırlanan hazurun cetvelinden çoğunluğun ve şekli işlemlerin tamam olduğunun anlaşılması halinde, Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilir.

 

Seçimler, gizli oy ve açık tasnif esasına göre yapılır.

 

Her üye, Divan Başkanlığınca kendisine verilen ve Sandık Genel Müdürlüğünün mührünü taşıyan oy pusulalarına, Yönetim ve Denetim Kurulu üye adaylarının isimlerini el yazısı ile ayrı ayrı yazarak mühürlü zarfa koyar ve zarfı Divan Başkanlığınca mühürlenmiş olan seçim sandığına atar. Genel Kurul üyesi, Hazurun Cetvelindeki adının karşısına, oyunu kullandığını kanıtlayan imzasını da atar.

 

Tüm üyeler oyunu kullandıktan sonra sandık açılır. Zarflar açılmaksızın kapalı zarfların sayısı ile oy kullananların imza sayısı karşılaştırılıp eşitlik sağlandıktan sonra, kullanılan oylar Divan Başkanlığınca tasnif edilir. Başkanlık, Seçim Tasnif Heyetini Genel Kurul üyeleri arasından belirler. Sayım sonucu tutanağa geçirilir ve sonuçlar ilan edilir.

 

Yönetim ve Denetim Kurulu seçimi ile ilgili oy pusulaları ve diğer belgeler Divan Başkanlığınca bir zarfa konularak, düzenlenen tutanakla birlikte Sandık Genel Müdürlüğüne gönderilir.

 

Genel Kurulca Sandık Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Seçimi:

 

Madde 10-

 

a) Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi:

 

Tüzüğün 7nci maddesi esasları dahilinde, Yönetim Kurulu, Ankara'da bulunan Sandık ortakları arasından seçilen sekiz üyeden oluşur. Seçimler, Genel Kurulca gizli oy ve açık tasnif esasına göre yapılır. Yönetim Kurulu'nun onaltı yedek üyesi bulunur.

 

Yönetim Kuruluna en az beş yıllık ortaklar aday gösterilir. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri de yeniden aday olabilirler.

 

Emniyet Genel Müdürlüğü, Personel işlerinden sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, Polis Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı ile 1inci Hukuk Müşaviri, Personel, Eğitim ve APK Daire Başkanlarından oluşacak bir kurulun Ankara'da görevli bulunan en az 5 yıllık Sandık ortakları arasından seçeceği ve Emniyet Genel Müdürünün onaylayacağı yirmi dört kişiyi, Genel Kurula aday gösterir. Genel Kurul, bunlar arasından dört asıl, sekiz yedek Yönetim Kurulu üyesini iki yıl için seçer.

 

Ankara'da görevli bulunan, en az beş yıllık Sandık ortağı olanlar, Genel Kurul Başkanlığına yazılı başvuruda bulunmak suretiyle aday olabilecekleri gibi, Genel Kurul üyesi veya üyeleri tarafından aday gösterilebilirler. Genel Kurul, bunlar arasından dört asıl, sekiz yedek Yönetim Kurulu üyesini iki yıl için seçer.

 

Ankara'da görevli tabiri; Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Koleji ve Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde ve Ankara'da ikamet edip, görev yapan diğer Sandık ortaklarını ifade eder.

 

Seçimlerde asil ve yedek Yönetim Kurulu Üyelerinin sıraları, aldıkları oylara göre tespit edilir, oy eşitliği halinde ad çekilir.

 

b) Denetim Kurulu Üyelerinin Seçimi:

 

Tüzüğün 12nci maddesi hükmü gereğince, Denetim Kurulu, Ankara'da görevli bulunan ortaklar arasından üç asil, altı yedek olmak üzere, iki yıl için Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Seçimlerde oy eşitliği halinde asil ve yedek üyelerin sıraları ad çekilerek belirlenir.

 

Oy Pusulası

 

Madde 11- Yönetim ve Denetim Kurulları üye seçimlerinde, üzerinde Sandık Genel Müdürlüğünün mührü bulunan ve örneği bu usul ve esaslarda belirlenen oy pusulası kullanılır. (Ek:1)

 

Genel Kurul Toplantı Tutanağı:

 

Madde 12- Toplantı sonrasında, görüşülen konular, alınan kararlar, yapılan seçimlerin sonuçları, dilek ve temenniler bir tutanakla tespit edilir. Tutanak, Divan Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Yazmanlar tarafından imzalanır. Tutanağın bir nüshası Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, bir nüshası da Sandık Genel Müdürlüğüne gönderilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Genel Kurula Katılan Temsilcilerin Yol ve Zaruri Giderleri

 

Madde 13- Genel Kurula Ankara dışından katılan temsilcilerin görev yerlerinden Genel Kurulun yapıldığı yere kadar gidiş-dönüş yol giderleri ile masraf karşılığı verilecek yevmiye miktarları, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen yolluklar esas alınarak Sandık Yönetim Kurulunca belirlenir.

 

Genel Kurul toplantıları ile ilgili tüm harcamalar, Sandık bütçesinden karşılanır.

 

Geçici Madde- Tüzüğün yürürlüğe girdiği 01/01/1999 tarihinden itibaren 3üncü yılın sonuna kadar, Polis Emeklileri Derneği Genel Başkanı Genel Kurulun doğal üyesidir.

 

Yürürlük

 

Madde 14- Genel Kurulun 24/04/1999 tarihli kararı ile kabul edilen bu yönetmelik Emniyet Genel Müdürü'nün onayı ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

Madde 15- Bu yönetmeliği Emniyet Genel Müdürü yürütür.

 Diğer Başlıklar...