Anasayfa POLİS AKADEMİSİ Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Polislik Sınavı, Polislik, Polis Haber, POMEM, PMYO, Komiserlik

25
Mayıs
2017

ne demek nedir kimdir com

Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

polis akademisi gbePolis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi: 25/04/2002

 

 

 

 

Resmi Gazete Sayısı: 24736
İçişleri Bakanlığından :
BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Enstitüde Anabilim Dalı Açma Esasları
Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ile diğer eğitim faaliyetlerini düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü eğitim ve öğretim yapma, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisinin ihtiyaç duyduğu alanlarda öğretim elemanı yetiştirme ile öncelikle Emniyet Teşkilatı ve personelinin ihtiyacı dikkate alınarak kamu ve özel sektöre uzmanlık, kurs ve sertifika programı düzenlemenin esas ve usullerini kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 26 ncı maddesinin son fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Bu Yönetmelikte yer alan deyimlerden;
Akademi: Polis Akademisini,
Başkan: Polis Akademisi Başkanını,
Enstitü: Güvenlik Bilimleri Enstitüsünü,
Fakülte: Güvenlik Bilimleri Fakültesini,
Müdür: Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürünü,
Sekreter: Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Sekreterini,
Kurul: Enstitü Kurulunu,
Yönetim Kurulu: Enstitü Yönetim Kurulunu,
Yüksek Kurul: Polis Akademisi Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunu, ifade eder.
Enstitüde Anabilim Dalı Açma Esasları
Madde 5 - Güvenlik bilimleri enstitüsünde açılacak anabilim dalları, kurulun önerisi, yüksek kurulun teklifi ve Yüksek Öğretim Kurulu kararı ile tespit edilir.
Enstitü anabilim dalları, fakülte bölümleri ile aynı adları taşırlar. Bununla birlikte, Enstitüde, fakültede yer almayan bölümlerden farklı anabilim dalları kurulabilir.
Fakülte bölüm başkanları, aynı zamanda Enstitü anabilim dalı başkanları olup, Enstitü anabilim dalı başkanının görevlerini yerine getirirler. Ancak, Fakültede bulunan bölümlerden farklı anabilim dallarının kurulması halinde, bu anabilim dallarının başkanları Enstitü Müdürü tarafından atanır.
Lisansüstü programlar, Enstitü Lisansüstü Anabilim Dalları ile aynı adları taşırlar. Ancak polis akademisi başkanının önerisi ve Yüksek Öğretim Kurulu kararı ile bir enstitü anabilim dalında, enstitü anabilim dalından değişik bir ad taşıyan bir lisansüstü program da açılabilir.
Bir programda, lisansüstü eğitim-öğretim yapılabilmesi için o programla ilgili anabilim dalında lisans eğitim-öğretimi yapılmakta olması şart değildir.
İKİNCİ BÖLÜM : Öğrenci Kabulü
Programlara Başvuruda Genel İlke
Madde 6 - Enstitüdeki yüksek lisans ve doktora programına hangi lisans ve yüksek lisans programından mezun olanların başvurabileceği, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve müteakip maddelerde geçen esaslar göz önünde bulundurularak işlem yapılır.
Yüksek Lisansa Kabul Şartları
Madde 7 - Yüksek lisansa kabul edilecek öğrenciler için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Adaylar bir lisans diplomasına sahip olmalı ve lisans not ortalaması 100 (yüz) tam not üzerinden en az 65 (altmış beş) olmalıdır.
b) Adaylar Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (LES) başvurdukları programın puan türünde en az 45 (kırk beş) standart puan almış olmalıdırlar.
c) Başvuruda adayların, Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS)'nda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 50 (elli) puan almış olmaları gerekir.
d) Yüksek lisans programına öğrenci kabulünde Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) puanı, Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS) puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede; Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) puanının % 50'si, Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS) puanının % 10'u, lisans not ortalamasının % 15'i ve açılan yüksek lisans programı alanında yapılan mülakat sonucunun % 25'i dikkate alınarak anabilim dalı önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla en az toplam 55 (elli beş) puan alanlar arasında en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılır.
Doktoraya Kabul Şartları
Madde 8 - Doktoraya kabul edilecek öğrenciler için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Adaylar (tezli) bir yüksek lisans diplomasına sahip olmalı ve yüksek lisans not ortalaması 100 (yüz) tam not üzerinden en az 75 (yetmiş beş) olmalıdır.
b) Adayların başvuruda Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS)'nda 100 tam puan üzerinden en az 60 (altmış) puan almış olmaları gerekir.
c) Adaylar Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES)'nda başvurdukları programın puan türünde en az 45 (kırk beş) standart puan almış olmalıdırlar. En az 45 (kırk beş) Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) puanı sağlayarak, lisansüstü programına başlayan adaylar lisansüstü eğitimini tamamladıktan sonra en fazla bir yarı yıl ara vererek doktoraya başvurdukları takdirde Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) koşulu aranmaz.
d) Doktora programına öğrenci kabulünde Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) puanı, Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS) puanı, yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede; Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) puanının % 50'si, Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS) puanının %10'u yüksek lisans not ortalamasının %15'i ve mülakat sonucunun % 25'i dikkate alınarak, anabilim dalı önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla toplam en az 60 (altmış) puan alanlar arasında en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılır.
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kabulü
Madde 9 - Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabulü, Enstitünün teklifi üzerine, Yüksek Kurulun görüşü alınarak Polis Akademisi Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Bu öğrenciler, alınan karardaki esas ve usuller çerçevesinde Enstitüye kabul edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Bilimsel Hazırlık Programı ile Lisansüstü Programlara Başvurma, Yatay Geçiş ve Muafiyetler
Bilimsel Hazırlık Programı Açma Amacı
Madde 10 - Yüksek lisans ve doktora programında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bu program aşağıda gösterilen farklılıklara sahip öğrenciler için açılır:
a) Lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda tamamlamış olanlar.
b) Lisans derecesini, Polis Akademisi dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları.
c) Lisans ve yüksek lisans derecelerini Polis Akademisi dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları.
d) Yüksek lisans derecesini, başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar.
Bilimsel Hazırlık Programına Başvuru
Madde 11 - Bilimsel Hazırlık Programına başvuru ve uygulama aşağıdaki esaslara göre yürütülür:
a) Bilimsel Hazırlık Programı'na bu Yönetmeliğin 7 ve 8 inci maddesindeki esaslara göre öğrenci kabul edilir.
b) Bilimsel Hazırlık Programı'nda alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, Bilimsel Hazırlık Programı'ndaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.
c) Bilimsel Hazırlık Programı ile ilgili olarak devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlarda öğrencinin ders aldığı programın tabi olduğu kurallar uygulanır.
d) Bilimsel Hazırlık Programı'nda geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.
Lisansüstü Programlara Başvuru
Madde 12 - Adaylar, ilan edilen başvuru süresi içinde Enstitü Müdürlüğüne başvurarak girmek istedikleri programı belirtirler. Başvuruda, Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) sonuç belgesini, yabancı dil belgesini ve Enstitünün isteyebileceği diğer belgeleri verirler.
Yüksek lisans programına başvuran adaylar, dilekçelerine lisans, doktora programına başvuran adaylar yüksek lisans diploması ile bu diplomalara esas teşkil eden not çizelgesi ve mali destek belgesini eklerler. Ancak, yukarıda sözü geçen diplomalara eş değer diplomalar da kabul edilebilir. Ayrıca, yabancı ülkelerden alınmış olan diplomalar için Yüksek Öğretim Kurulundan denklik belgesi alınır.
Lisansüstü programlara aday kaydı yaptıranlardan dilekçelerine ayrıca; akademik referans mektubu ile neden lisansüstü eğitim yapmak istediklerine dair kompozisyon biçiminde açıklayıcı belge eklemeleri istenir.
Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü
Madde 13 - Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, Enstitüdeki lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
Yatay geçiş başvurusu, ilgili anabilim dalının olumlu ve gerekçeli görüşü alınarak Enstitüce belirtilen kabul koşullara uygunluğu açısından incelenir ve Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Yüksek lisansta tez aşamasında, doktorada yeterlik sınavından sonra yatay geçiş yapılmaz.
Muafiyetler
Madde 14 - Lisansüstü programlara başvuran adaylar, Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) ve yabancı dil açısından aşağıdaki esaslar çerçevesinde muafiyet kazanırlar.
Uluslararası geçerliği olan "Graduate Record Examination" (GRE) sınavının sayısal (quantitative) ve sözel (analytical) bölümlerinde toplam puanı en az 1100 olan adaylar ile "Graduate Management Aptitude" (GMAT) sınavında en az 550 puan alan adayların puanları Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) yerine geçerli sayılabilir.
Söz konusu puanların Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) karşılığı, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Lisans ve/veya yüksek lisans öğreniminin tamamını yabancı dille öğretim yapan bir kurumda yapmış bulunan TC. uyruklu öğrenciler ile orta, lisans veya yüksek lisans öğrenimini, Türkçe eğitim-öğretim yapan bir kurumda yapmış olan yabancı uyruklu öğrenciler dil sınavından muaf tutulurlar.
Yönetim Kurulu ilgili anabilim dallarının özelliğini dikkate alarak hangi koşullarda adayların Yabancı Dil sınavından muaf tutulabileceğine ayrıca karar verebilir.
Yabancı Dil sınavından muaf olmak isteyen adaylar ilgili belgelerin onaylı bir örneğini aday kaydı sırasında vermekle yükümlüdürler.
Başvuruların Değerlendirilmesi
Madde 15 - Yüksek lisans ve doktora başvurularını değerlendirmek ve mülakat yapmak üzere, Yönetim Kurulu, Enstitünün ilgili anabilim dalı akademik kurulunca önerilen öğretim üyeleri arasından üçer kişilik jüriler oluşturur.
Jüri, adayları, bu Yönetmeliğin ikinci bölümünde yer alan maddelerdeki kriterleri dikkate alarak adayları başarı düzeyine göre sıralar, kontenjana göre hangi adayların lisansüstü programa kabul edilebileceğini Enstitüye bildirir ve alınacak Yönetim Kurulu kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir. Kayıt hakkı kazanan adaylar Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Lisansüstü Programlara Kesin Kayıt ve Kayıt Yenileme
Kesin Kayıtta Genel Kural
Madde 16 - Lisansüstü öğrencilik hakkı kazanan Türk ve yabancı uyruklu adaylar, Enstitü tarafından duyurulan tarihlerde bu Yönetmeliğin 17 ve 18 inci maddelerinde belirtilen belgeleri teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Adayların, başvuru sırasında aslını veya onaylı örneğini teslim etmiş bulunduğu belgeler kesin kayıt için de geçerlidir.
Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenen kişilerin, kayıt işlemleri iptal edilir. Bu kişiler, bir daha başvuruda bulunamazlar.
Türk Uyruklu Öğrenciler İçin Kesin Kayıt
Madde 17 - T.C. vatandaşı olan öğrenciler aşağıdaki esaslar ve belgelere göre kesin kayıt yaptırırlar:
a) Yüksek lisans programına, veya en az beş yıl süreli lisans öğreniminden sonra doktora programına kabul edilen adaylardan lisans diploması veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği, yüksek lisans yaptıktan sonra doktora programına kabul edilenlerden (tezli) yüksek lisans diplomasının onaylı örneği ve yabancı ülkelerden alınan diplomalar için Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi,
b) Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) veya eşdeğer sınav sonuç belgesi,
c) Mezuniyet not ortalaması gösterilmiş olan not çizelgesi (transkript),
d) Lisansüstü yabancı dil sınavı veya eşdeğer sınav sonuç belgesi,
e) Nüfus cüzdanının onaylı örneği,
f) Yeni tarihli ikamet belgesi,
g) Yeni çekilmiş 4.5 x 6 cm boyutunda 12 adet fotoğraf (renkli gözlük takılmayacak, baş açık olacak, erkekler sakallı olmayacaktır),
h) Erkek adaylardan askerlik durum belgesi,
i) Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara göre öğrenci katkı payı veya ikinci öğretim ücretinin ödendiğini gösteren makbuz,
j) Polis Akademisi veya diğer Üniversitelerde Araştırma Görevlisi olanlardan araştırma görevliliği belgesi.
Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Kesin Kayıt
Madde 18 - T.C. vatandaşı olmayan öğrenciler aşağıdaki esaslar ve belgelere göre kesin kayıt yaptırırlar:
a) Lisans veya lisansüstü öğrenimini Türkiye'de yapmış olanlardan 17 nci maddenin (a) bendinde belirtilen diploma ve belgeler, yabancı ülkelerden alınan diplomaların noterden onaylı tercümesi ve Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesi,
b) Mezuniyet not ortalaması gösterilmiş not çizelgesi (transkript) (yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercümesi),
c) Yönetim Kurulunun belirleyeceği Türkçe dil bilgisini tespite yarayan geçerli bir belge,
d) "Öğrenim Vizesi" bulunan pasaportun fotokopisi ve noterden onaylı tercümesi,
e) İl Emniyet Müdürlüğünden alınan ikamet belgesinin onaylı fotokopisi,
f) Yeni çekilmiş 4.5x6 cm boyutunda 12 adet fotoğraf (renkli gözlük takılmayacak, baş açık olacak, erkekler sakallı olmayacaktır),
g) Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara göre öğrenci katkı payı veya öğretim ücreti makbuzu,
h) Polis Akademisi Yönetim Kurulunun yabancı öğrenciler için arayacağı diğer belgeler.
Yabancı uyruklu adaylara, belgelerini tamamlamak için gerekiyorsa Enstitü Müdürlüğünce uygun bir süre tanınır.
Kayıt Yenileme
Madde 19 - Kayıt yenileme bakımından Türk ve yabancı uyruklu öğrenci farkı gözetmeksizin aşağıdaki esaslar göz önünde bulundurulur:
Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler, Güz ve Bahar yarıyılları başında, duyurulan tarihlerde, Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen katkı payı veya öğretim ücretini ödemek ve Enstitü Müdürlüğünce istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Katkı payı veya öğretim ücretini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez, katkı payı ödemedikleri süre içinde kendilerine not çizelgesi, öğrenci belgesi, ve askerlik belgesi gibi herhangi bir belge verilmez.
Yüksek Kurul tarafından belirlenen haklı ve geçerli bir nedeni olmadan bir yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrenciler, o yarıyıl sorumlu oldukları derslerden başarısız sayılırlar. Tez aşamasında ise, danışman/tez izleme komitesi tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sayılırlar. Bu hallerde geçen süreler, azami sürelerin hesaplanmasında dikkate alınır. İki defa kayıt yenilemeyen öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM : Ders Sınavları ve Değerlendirme
Dersler ve Krediler
Madde 20 - Bir lisansüstü dersin kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama saatinin yarısının toplamıdır.
Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için teorik derslerin % 70' ine, uygulamaların ise % 80' ine devam etmiş olmaları gerekir. Anabilim Dalı Akademik Kurulu kararı ile ara sınav başarı koşulu da aranabilir.
Derslerde Başarının Değerlendirilmesi
Madde 21 - Lisansüstü derslerde yarıyıl içinde yapılan çalışmalar ve ara sınavlar ile bunların dönem sonu sınavına nasıl katılacağı Anabilim Dalı Akademik Kurullarınca belirlenir, her yarıyıl başında ilan edilerek öğrencilere duyurulur ve öğrencilerin başarı durumu dönem sonu sınav notuna katılır. Lisansüstü derslerin dönem sonu sınavları, sınavı yapan öğretim üyesi veya üyeleri tarafından 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Dönem sonu sınavında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 100 üzerinden en az 70 (yetmiş), doktora öğrencilerinin ise en az 75 (yetmiş beş) puan almaları gerekir. Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılmaz. Başarısız olunan bir dersi, öğrenci azami ders alma süresi içinde tekrar alabilir veya o dersin yerine aynı kredi değerinde başka bir dersi de alabilir. Öğrenciler Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilir. Puanlar enstitüye teslim edilip kesinleştikten sonra, aşağıdaki çizelgede gösterilen değerler dikkate alınarak harf notu haline çevrilir.
Puan  Harf Notu   Katsayı
------------   --------   ------
90-100  AA  4.0
85-89  BA  3.5
80-84  BB  3.0
75-79  CB  2.5
70-74  CC  2.0
65-69  DC  1.5
60-64  DD  1.0
50-59  FD  0.5
49 ve aşağısı   FF  0
Derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere DZ (Devamsız) notu verilir. (DZ) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür.
Tez çalışmalarını başarı ile sürdürmekte olan öğrencilere OL (Olumlu) notu, tez çalışmalarını başarı ile sürdüremeyen öğrencilere OZ (Olumsuz) notu verilir. (OZ) notu, ayrıca, kredisiz olarak alınan dersler, uzmanlık alan dersleri, alan çalışmaları ile seminerler için başarısız olma durumunda da kullanılır.
Tez çalışmalarını başarı ile tamamlayan öğrencilere BŞ (Başarılı) notu verilir. (BŞ) notu ayrıca, kredisiz olarak alınan dersler ile uzmanlık alan dersleri, alan ve seminerler için başarılı olma durumunda da kullanılır.
DZ, OL, OZ, BŞ notları genel not ortalamalarına katılmaz. Yabancı dilde hazırlanan not belgelerinde bu harf notları, sırası ile, (NA, P, U, S) olarak yazılır.
Not Ortalamaları
Madde 22 - Öğrencilerin yarıyıl sonundaki başarı durumu, her dönem sonunda ağırlıklı not ortalamaları Enstitü tarafından hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı not, o dersin kredi değeri ile öğrencinin aldığı dönem ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir ağırlıklı dönem notu ortalamasını bulmak için, o dönemde öğrencinin bütün derslerden aldığı ağırlıklı notların toplamı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Dönem notu ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren bu Yönetmelikte belirlenen en az ders yükünü tamamlamak amacıyla almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Dönem not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar, öğrencinin not belgesine geçirilir. Bütün yarıyılların ortalaması olan genel not ortalaması 3,75 in üstünde olan öğrenciler üstün başarılı sayılır.
Program Dışında Alınan Derslerin Kabulü
Madde 23 - Öğrencilerin daha önceki lisansüstü programlarda aldıkları derslerin kabul edilme ve öğrencinin alması gereken toplam krediden düşülmesi koşulları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Kayıt Silme
Madde 24 - Kayıt silme, Türk ve yabancı uyruklu öğrenciler için olmak üzere aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:
a) İkinci ve daha sonraki herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 2.00'den az olan öğrencilerin,
b) Enstitü ilgili anabilim dalı başkanlıkları tarafından belirlenen en az ders yükünü yüksek lisans programında 4 (dört), ve doktora programında 4 (dört) yarıyılda tamamlayamayan öğrencilerin,
c) Doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan doktora öğrencilerinin,
d) Tez önerisi ikinci kez reddedilen doktora öğrencilerinin,
e) Yüksek lisans veya doktora tez çalışması ile ilgili dersten veya uzmanlık alan dersinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez (OZ) notu alan öğrencilerin,
f) Jüri tarafından tezi reddedilen öğrencilerin,
g) Düzeltilmiş tezi jüri tarafından kabul edilmeyen öğrencilerin,
h) Programını süresi içinde tamamlayamayan öğrencilerin,
ı) Tez izleme komitesinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez "Olumsuz" (OZ) notu alan öğrencilerin,
i) Haklı ve geçerli bir nedeni olmadan aynı programda kayıt yenileme işlemini iki defa yerine getirmeyen öğrencilerin,
kayıtları silinerek Enstitü ile ilişiği kesilir.
ALTINCI BÖLÜM : Yüksek Lisans Programı
Yüksek Lisans Açmada Genel İlke
Madde 25 - Yüksek Lisans programı sadece tezli olarak yürütülür. Bu programın hangi Enstitü anabilim dallarında açılacağı, anabilim dalının teklifi, Yönetim Kurulu kararı ve Yüksek Kurulun onayı ile belirlenir.
Yüksek Lisans Öğretimi
Madde 26 - Yüksek lisans öğretimi aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülür:
a) Yüksek lisans öğretiminin amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır. Bu program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.
b) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler, ilgili Anabilim Dalı Akademik Kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.
c) Yüksek lisans programı, yurtiçi ve yurtdışı entegre yüksek lisans programı şeklinde de düzenlenebilir. Bu programın uygulama usul ve esasları, Yüksek Kurulun teklifi üzerine Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) belirlenir.
Süre
Madde 27 - Yüksek lisans programı, esasları aşağıda belirtilen sürelere göre tamamlanır:
a) Yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Tez çalışmalarına ikinci yarıyılda başlayan öğrenci, tezli yüksek lisans programını daha önce de tamamlayabilir. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin kaydı dört yarıyıldan önce de silinebilir.
b) Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile bitiren, ancak tez çalışmasını dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye, Enstitünün ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.
Tez Danışmanı Atanması
Madde 28 - Tez danışmanı atanması aşağıdaki ilke ve usullere göre yapılır;
a)Yüksek lisans programında, Enstitü Anabilim Dalı Akademik Kurulu, her öğrenci için bir tez konusu ve/veya projesi ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı, anabilim dalındaki öğretim üyeleri, başka anabilim dalı ya da başka yükseköğrenim kurumlarındaki öğretim üyeleri arasından önerilir. Tez danışmanı önerisi, Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci tez danışmanı atanabilir. Danışman atanmasında, bir danışmana düşecek lisansüstü öğrenci sayısı, Enstitü anabilim dalının özelliği dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
b) Danışman, tez projesinin Yönetim Kurulunca kabulünü izleyen yarıyıl başından itibaren her yarıyıl danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak "uzmanlık alanı dersi" adlı bir ders açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler, Kurulca kararlaştırılır ve Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.
Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması
Madde 29 - Tezin sonuçlanması aşağıdaki ilke ve usullere göre yapılır:
a) Yüksek lisans programındaki her öğrenci, tezini Enstitü tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
b) Yüksek lisans tez jürisi, Enstitünün ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yüksek öğretim kurumu içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş veya üç kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması halinde, ikinci danışman jüri üyesi olamaz.
c) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. 45-90 dakika sürer ve dinleyicilere açık olarak yapılır.
d) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar, Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir ve Enstitüden ilişiği kesilir.
Yüksek Lisans Diploması
Madde 30 - Yüksek lisans diploması verilmesinde aşağıdaki ilke ve usuller uygulanır:
a) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.
b) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı ve varsa meslek unvanı yazılır.
YEDİNCİ BÖLÜM : Doktora Programı
Doktora Programı Açmada Genel İlke
Madde 31 - Doktora programı aşağıdaki amaç, ilke ve usuller çerçevesinde açılır ve yürütülür:
a) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.
b) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
Doktora Öğretimi
Madde 32 - Doktora öğretimi aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülür:
a) Doktora programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.
b) Lisansüstü dersler, Enstitünün ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Her yarıyılın ilk iki haftası içerisinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma yapılabilir.
c) Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
d) Doktora programı, yurtiçi ve yurtdışı entegre doktora programı şeklinde de düzenlenebilir. Bu programın uygulama usul ve esasları, Yüksek Kurulun teklifi üzerine Yüksek-öğretim Kurulunca belirlenir.
Süre
Madde 33 - Doktora programı esasları aşağıda belirtilen sürelere göre tamamlanır:
a) Doktora programını tamamlama süresi sekiz yarıyıldır. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği bu süreden önce de kesilebilir.
b) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını sekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, Enstitünün ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.
Tez Danışmanı Atanması
Madde 34 - Tez danışmanı atanması aşağıdaki ilke ve usullere göre yapılır:
a) Enstitü ilgili anabilim dalı akademik kurulu her öğrenci için tez danışmanını Enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi, Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı, en geç üçüncü yarıyıl başına kadar atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Danışman atanmasında, bir danışmana düşecek lisansüstü öğrenci sayısı Enstitü ilgili anabilim dalının özelliği dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
b) Tez danışmanları öğretim üyeleri arasından seçilir.
c) Danışman, tez konusu ve/veya projesinin Yönetim Kurulunca kabulünü izleyen yarıyıl başından itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak "uzmanlık alan dersi" adlı bir ders açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersine ilişkin ilkeler, Kurulca kararlaştırılır ve Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.
Yeterlik Sınavı
Madde 35 - Doktora yeterlik sınavı aşağıdaki ilke ve usuller çerçevesinde yürütülür;
a) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları, yılda iki kez Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihlerde yapılır.
b) Kredilerini tamamlayan ve Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer koşulları yerine getiren öğrenciler, yeterlik sınavına girebilirler. Her öğrenci, en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.
c) Yeterlik sınavları, Enstitünün ilgili anabilim dalı akademik kurulu tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komitenin görev süresi bir yıldır. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.
d) Doktora yeterlik sınavına girebilmek için Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında (ÜDS) en az 60 (altmış) puan almak gerekir. Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS), TOEFL ve benzeri ulusal ve uluslararası geçerliği olan bir yabancı dil sınavında alınmış olan puanlar, Üniversitelerarası Kurul kararları çerçevesinde, Yönetim Kurulunca lisansüstü yabancı dil sınavına eşdeğer kabul edilebilir.
e) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora Yeterlik Komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin "başarılı" veya "başarısız" olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü ilgili anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.
f) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin kaydı silinerek Enstitüyle ilişiği kesilir.
Tez İzleme Komitesi
Madde 36 - Tez izleme komitesi aşağıdaki ilke ve usuller çerçevesinde oluşturulur:
a) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için Enstitü ilgili Anabilim Dalı Akademik Kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.
b) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka Enstitü ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Eğer varsa, ikinci tez danışmanı da komite toplantılarına katılabilir.
c) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, Enstitü ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
Tez Önerisi Savunması
Madde 37 - Tez önerisi savunması aşağıdaki ilke ve usuller çerçevesinde yapılır:
a) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.
b) Tez önerisi savunması, dinleyicilere açık olarak yapılır ve dinleyiciler de tez önerisine katkıda bulunabilir.
c) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.
d) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu isteme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin kaydı silinir.
e) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından "başarılı" veya"başarısız" olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin kaydı silinir.
Doktora Tezinin Sonuçlandırılması
Madde 38 - Doktora tezinin sonuçlandırılması aşağıdaki ilke ve usuller çerçevesinde yapılır:
a) Doktora programındaki bir öğrenci tezini, Enstitü tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
b) Doktora tez jürisi, Enstitünün ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.
c) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Süresi 60-120 dakikadır. Tez sınavı, dinleyicilere açık olarak yapılır.
d) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar, Enstitü ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini mümkünse aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir.
Doktora Diploması
Madde 39 - Doktora diploması verilmesi aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülür:
a) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve Yönetim Kurulunun istediği diğer hususları yerine getiren ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci Doktora Diploması almaya hak kazanır.
b) Doktora Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü ilgili anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
SEKİZİNCİ BÖLÜM : İkinci Öğretim Yüksek Lisans Programı
Programın Amacı
Madde 40 - İkinci öğretim yüksek lisans programının amacı, birinci öğretim programına değişik nedenlerle katılamayan öğrencilere, ilgili alanda bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazandırarak varolan bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını öğretmektir.
Programın Açılması
Madde 41 - İkinci öğretim kapsamında yüksek lisans programı açılmasına, Kurulun önerisi üzerine Yüksek Kurul karar verir.
Programın Süresi ve Ders Yükü
Madde 42 - İkinci öğretim yüksek lisans programı toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile kredisiz dönem projesi dersinden oluşur. Bu programı tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır.
Başvuru ve Kabul Koşulları
Madde 43 - İkinci öğretim yüksek lisans programına kabul koşulları, birinci öğretim yüksek lisans programı koşullarıyla aynıdır. Bu programa yapılan başvurular Enstitü ilgili anabilim dalı başkanlığınca değerlendirilir.
Başarı ve Mezuniyet
Madde 44 - İkinci öğretim yüksek lisans programında başarı ve mezuniyet koşulları, birinci öğretim yüksek lisans programıyla aynıdır.
Öğretim Ücretleri
Madde 45 - İkinci öğretim yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin kredi başına ödeyecekleri öğretim ücreti, her dönem başında Polis Akademisi Yönetim Kurulunca belirlenir.
Öğrenciler her yarıyılda alacakları derslerin toplam kredisi ile belirlenen yarıyıl öğretim ücretini Enstitünün duyurduğu banka hesabına belirtilen tarihlerde yatırırlar.
Programlar Arası Geçiş
Madde 46 - İkinci öğretim programında açılan dersleri ancak ikinci öğretim programına kayıtlı öğrenciler alabilirler. İkinci öğretim programına kayıtlı öğrenciler birinci öğretim programında açılan dersleri alamazlar.
Birinci öğretim programından ikinci öğretim programına geçiş yapılabilir. Başvurular, başvurulan programın bağlı olduğu Enstitü ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından değerlendirilir. İkinci öğretim programına kabul edilen öğrenciler son dört dönem içerisinde birinci öğretim programından aldıkları eşdeğer derslerden en fazla ikisini saydırabilirler. Öğrencinin aldığı diğer başarılı dersler BŞ statüsüyle tanımlanır. Sayılan her iki ders için öğrenci bir dönem harcamış sayılır.
Bir ikinci öğretim programından başka bir ikinci öğretim programına yatay geçiş yapılabilir. Başvurular, başvurulan programın bağlı olduğu Enstitü ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından değerlendirilir ve kabul edilebilecek öğrencilerin programına sayılacak dersleri belirlenir. Sayılan her iki ders için öğrenci bir dönem harcamış sayılır.
İkinci öğretim programından birinci öğretim programına geçiş yapılamaz.
Diğer Hususlar
Madde 47 - İkinci öğretimle ilgili diğer hususlarda birinci öğretimle ilgili usul ve esaslar uygulanır.
DOKUZUNCU BÖLÜM : İzin
İzinli Ayrılma
Madde 48 - Öğrenciler, tekrar Enstitüye dönmek üzere Yönetim Kurulu kararı ile izinli sayılabilirler.
İzin Süreleri
Madde 49 - Öğrencilere toplam en fazla 4 (dört) dönem izin verilebilir. Zorunlu hallerde Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler aşılabilir. İzinli geçen süreler öğrenim süresine katılmaz.
İzin Gerekçeleri
Madde 50 - Öğrencilere aşağıdaki gerekçelerle ve belgelenmek koşulu ile dönem izni verilebilir:
a) Hastalık İzni: Dönem izni verilmesini gerektirecek süreyi kapsayan Resmi bir Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenmek koşulu ile öğrencilere izin verilebilir. Bütün raporlar Polis Akademisi Başhekimliğinin görüşü alındıktan sonra işleme konulur.
b) Askerlik İzni: Öğrencinin, tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılamaması sonucu askere alınması halinde askerlik izni verilebilir.
c) Maddi ve Ailevi Nedenlerle İzin: Öğrenci için beklenmedik anlarda ortaya çıkan ve geçimini etkileyen ölüm, tabii afet veya benzer durumlarda izin verilebilir.
d) Yurt dışında öğrenim görmek üzere veya öğrenimleri ile ilgili olarak görevlendirilmeleri halinde de öğrencilere izin verilebilir.
e) Tutuklanan, mahkum olan veya aranmakta olduğu ilgili makamlarca bildirilen öğrencilere izin verilmez. Tutukluluğu sona ermiş olan öğrenciler geçen süre için izinli sayılabilirler.
İzin Müracaat Şekli ve Süresi
Madde 51 - İzin istekleri, gerekçeli bir dilekçe ve belgelerle birlikte ilgili bölüm, Enstitü ilgili anabilim dalı başkanlığı vasıtasıyla Enstitü Müdürlüğüne bildirilir. Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşen sonuç Öğrenci İşleri Büro Amirliği tarafından öğrenciye duyurulur.
İzin isteklerinin, dönem başında ve ders alma süreleri bitmeden yapılması esastır. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.
İzinden Dönüş
Madde 52 - İzin kullanan öğrencilere Enstitüye dönüşlerinde aşağıdaki işlemler uygulanır:
a) Yurt dışında belirli bir süre öğrenim görmek amacı ile izin alan öğrencilerin bu sürede gördükleri öğrenim ve aldıkları dersler Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.
b) Diğer nedenlerle izin almış öğrenciler izinlerinin bitiminde normal dönem kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Ancak, hastalık nedeni ile izin almış öğrenciler öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını Sağlık Raporu ile kanıtlamak zorundadırlar. Bu konuda gerekirse Başhekimliğin görüşüne başvurulabilir.
ONUNCU BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler
Öğretim Elemanı Yetiştirme
Madde 53 - Enstitü, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisinin eğitim-öğretim ihtiyaçları için 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununda belirtilen esas ve usullere göre yurt içinde ve dışında öğretim elemanı yetiştirir.
Enstitü, öğretim elemanı yetiştirilmesi görevini kendi bünyesinde yerine getirirken, bu Yönetmelikte yer alan yüksek lisans ve doktora programına ilişkin hükümleri uygular.
Polis Akademisi kadrosuna atanan araştırma görevlilerinin, Enstitü'de yüksek lisans ve doktora yapabilmeleri bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans ve doktoraya kabul şartlarına sahip olmasına bağlıdır.
Uzmanlık, Kurs ve Sertifika Programı
Madde 54 - Enstitüde, öncelikle Emniyet Teşkilatı personeli için, talep halinde başka kamu kurumu ve özel sektör için uzmanlık, kurs ve sertifika programı açılabilir.
Emniyet Teşkilatı ve personeline yönelik açılacak bu programın uygulamaya dönük olması esastır.
Açılan uzmanlık, kurs ve sertifika programı içeriği ile uygulanacak esas ve usuller çıkarılacak bir yönerge ile belirlenir.
Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Programı
Madde 55 - Gerekli görülen hallerde Enstitü'deki herhangi bir anabilim dalının önerisi Kurulun kararı ve Yüksek Kurulun onayı ile yaz dönemi eğitim programı düzenlenebilir. Bu programın içeriği ile uygulanacak usul ve esaslar çıkarılacak olan bir yönerge ile düzenlenir.
İngilizce Eğitim-Öğretim Programı
Madde 56 - Gerekli görülen hallerde Kurulun önerisi ve Yüksek Kurulun onayı ile lisansüstü eğitim-öğretim öncesi öğrencileri lisansüstü eğitime hazırlamak amacı ile İngilizce eğitim öğretim programı düzenlenebilir. Bu programın içeriği ile uygulanacak esas ve usuller çıkarılacak olan bir yönerge ile düzenlenir.
Diğer Hususlar
Madde 57 - Lisansüstü programlara devam edecek Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup adaylar, zorunlu derslere devam süresince ücretli izinli sayılırlar.
Madde 58 - Emniyet Teşkilatı adına yurtdışına yüksek lisans ve/veya doktora yapmak üzere gönderilecek Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli ile ilgili her türlü iş ve işlemler, Polis Akademisi Başkanlığınca yürütülür. Bunun için gereği halinde Personel Dairesi Başkanlığı ile koordine kurulur.
Özel öğrenci kabulü
Ek Madde 1 - (Ek madde: 15/02/2007-26435 S.R.G. Yön/1.mad)
Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Bu kararda, öğrencilerin hangi dersleri ya da programları izlemelerine izin verildiği belirtilir. Özel öğrenci olarak ders almak isteyenler ilgili programların kredi başına belirlenmiş olan ders ücretini öderler. Yapılan özel öğrencilik başvuruları sadece bir dönem için geçerli olup daha sonraki dönemlerde özel öğrenci olmak için yeniden başvuru yapmak zorundadır.
Özel öğrencilerin kabulünde not şartı aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Özel öğrencilik başvurularıyla ilgili istenecek belgeler Yönetim Kurulunca belirlenir. Özel öğrenciler de devam ettikleri derslerde kayıtlı asıl öğrencilerin uyması gereken usul ve esaslara uymak zorundadır. Emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki öğrencilerin güvenlik tahkikatları yaptırılır. Yapılan tahkikat sonucu tahkikatı olumsuz sonuçlananların, eğitime başlamış olsalar dahi, ilişikleri kesilir.
Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve askerlik işlemlerini tecil ettiremezler. Özel öğrencilere diploma veya ünvan verilmez. Ancak takip ettikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir. Bu belgede özel öğrencilik statüsü belirtilir. Özel öğrencilere, Özel Öğrenci Kimlik Belgesi verilir.
Özel öğrenci olarak kabul edilen öğrencilerin kredi başına ödeyecekleri öğretim ücreti, her dönem başında Yönetim Kurulunca belirlenir.
Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, lisansüstü programlara başvuru şartlarını tamamladıklarında açılan lisansüstü eğitim programına asıl öğrenci olarak kabul edilmek üzere başvurabilirler. Programlara kabul edildikleri takdirde, özel öğrenci olarak almış oldukları ve başarı notu en az 85 (BA) olan dersler üzerinden 4 yarıyıl geçmemiş olmak şartıyla Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile izleyecekleri programlarda geçerli sayılabilir.
Madde 59 - Bu Yönetmelikte yer almayan diğer hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 60 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 61 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.