Anasayfa POLİS AKADEMİSİ 2010 Yılında Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Polis Akademisi Öğretim Elemanları

Polislik Sınavı, Polislik, Polis Haber, POMEM, PMYO, Komiserlik

30
Nisan
2017

ne demek nedir kimdir com

2010 Yılında Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Polis Akademisi Öğretim Elemanları

polis akademisiPolis Akademisine bağlı birimlerde 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu’nun 22/1(b) maddesi kapsamında, akademik kadroda görev yapan öğretim elemanlarına 21.01.2010 tarih ve 2010/74 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tahsis edilmiş olan yirmi (20) kontenjana başvuracak adayların seçilmesinde aranacak şartlar, istenilecek belgeler ile değerlendirmeye ilişkin hususlar Başkanlık Makamının 29.04.2010 tarihli onayları ile belirlenmiştir.

 

 

 

 

 

 

25/03/2010 tarih ve 1507 sayılı görevlendirme yazısı ile Polis Akademisine bağlı birimlerde 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu’nun 22/1(b) maddesi kapsamında kadrolu olarak görev yapan öğretim elemanlarına 21/01/2010 tarih ve 2010/74 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tahsis edilmiş 20 kontenjana başvuracak adayların seçilmesinde aranacak şartlar ile istenilecek belgelerin belirlenerek Başkanlık Makamına sunulması istenmiştir.

25/03/2010 tarihli Makam onayı ile görevlendirilen komisyonumuzun konuya ilişkin aldığı kararlar aşağıda sunulmuş olup takdir ve tensiplerinize arz olunur.

2010 YILINDA YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK POLİS AKADEMİSİ ÖĞRETİM ELEMANLARI HAKKINDA USUL VE ESASLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI (27/04/2010)

Başvuru

(1) Tahsis edilen kontenjandan yararlanmak isteyenler, yapılan duyuru üzerine, EK-1’de yer alan Formu doldurarak bağlı bulundukları birimleri aracılığıyla, 15 gün içerisinde Personel Şube Müdürlüğüne intikal ettirilir. Personel Şube Müdürlüğü, tamamlanan başvuru form ve sair evrakı Komisyona iletir.

(2) Aday, farklı sürelerden oluşan kontenjan gruplarından öncelik sırasına göre en fazla iki kontenjana başvurabilir. Tercih ettiği ilk sıradaki başvurusu reddedilen adayın ancak diğer grup kontenjanında boşluk olması ve bu yönde talebi halinde, başvurusu diğer grup için oluşturulan kontenjan için değerlendirmeye alınır.

(3) Başvuruda bulunan aday sayısı, ayrılan kontenjanlardan fazla olduğu takdirde, Komisyon başvuruları bu Kararda yer alan ölçütler çerçevesinde inceledikten sonra asıl ve yedek adayları belirleyerek Başkana sunar.

(4) Asıl veya yedek adaylardan yurtdışına gönderilmelerine karar verildiği halde, bu haklarını süresi içerisinde kullanmayanların sonraki yıllarda başvuruları ancak kontenjanlar dolmadığı veya yurtdışına bu kapsamda gidecek öğretim elemanı kalmadığında dikkate alınır.

(5) 2010 yılı içerisinde tercih edilen kontenjanlardan gidenler sonraki yıl başvurularında o kontenjandan gidecek başka bir öğretim elemanı kaldığı sürece yeniden başvuru yapamaz.

Başvuruda Adaylardan İstenilecek Belgeler

(1) Başvuru aşamasında adaylar aşağıdaki belgeleri içeren başvuru dosyasını bağlı bulundukları birime eksiksiz teslim ederler.

a) EK-1’de yer alan Başvuru Formu

b) Yurtdışında yapacağı araştırma ile ilgili Proje Öneri Formu (En az 1000 kelime)

c) Yabancı dil sınavı (KPDS)’den en az (50) puan veya başka tür yabancı dil sınavlarından buna eşdeğer bir puan almış olması ile ilgili belge,

d) Bilimsel çalışmalar listesi.

(2) Yukarıdaki fıkranın (c) bendinde yer alan şart doçent ve profesörler için aranmaz. Bunların KPDS puanı aksi belgelenmediği takdirde 80 olarak esas alınır.

Adaylarda Aranan Genel Şartlar

(1) Yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilecek öğretim elemanlarının;

a) Polis Akademisi veya üniversitelerin en az 4 yıllık bir lisans programından mezun olması,

b) En az iki yıllık hizmet süresini doldurmuş olması,

c) Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olması,

d) Daha önce yurt içinde aynı konuda eğitim veya öğrenim görmemiş olması

şartları aranır.

Derecelendirme Notunun Hesaplanması

(1) Başvuran adayların Derecelendirme Notuna aşağıdaki hususlar puan olarak eklenir:

a) Akademide tam zamanlı olarak geçirilen her hizmet yılı için (+1),

b) Akademide yönetici (anabilim dalı başkanlıkları hariç) olarak görev yapılan her yıl için (+1),

c) Master için (+2), doktora için (+4), doçentlik için (+6), profesörlük için (+8),

d) Başvuru sahibinin son üç yılda vermek zorunda olduğu haftalık ders yükünü aşan her iki ders saati için (+0,5),

e) KPDS puanının %10’unu,

puan kabul edilerek Derecelendirme Notu hesaplanır.

(2) Derecelendirme Notundan Çıkarılacak Puanlar

a) Akademi dışında başka bir kamu kurumunda geçici olarak görevlendirilerek geçirilen her yıl için (-1),

b) Milli Eğitim Bakanlığı, TİKA veya TÜBİTAK gibi kurumlar kapsamında gidilen yurtdışı görevler veya lisansüstü eğitimin tamamlanamaması gibi nedenlerle yurtdışında görevlendirme harici kalınan her yıl için (-1),

c) Son 10 yıl içerisinde yurtdışına her türlü kamu kurum ve kuruluşundan yolluk ve gündelik alarak gerçekleştirilen her kısa süreli ziyaret için (-0,5),

puan çıkarılır.

(3) Formdaki yerlerin doldurulup puanlanması bizzat müracaatçı tarafından yapılacaktır. Başvuru sahibinin bizzat kendisinin doldurup teslim ettiği yurtdışı eğitim kontenjanı başvuru formu nihâî toplam puanına, proje ve sair evrakın durumuna göre, Komisyonca bu puanın takdiren en fazla %20’si (yüzde yirmisi) eklenir.

Sonuçların İlânı

(1) Başvuran adayların Derecelendirme Notlarına göre oluşturulacak asıl ve yedek aday listeleri Akademi Başkanlığınca, ilgili personelin birimlerine duyurulur.

(2) Seçilen adayın 15 gün içerisinde başvurmaması halinde yerine sırası gelen yedek aday çağrılır.

(3) Komisyonun da değerlendirmesinden geçen ve toplam derecelendirme notu eşit olan adaylardan KPDS notu yüksek olan, bunda da eşitlik olması halinde akademik kıdemi önde olan tercih edilir.

Yurtdışına Çıkış Dönemleri

(1) Akademiye bağlı birimlerde ders ve araştırmaların kesintisiz devamının sağlanması amacıyla üç aylık görevlendirmelerin Haziran-Eylül, altı aylıkların Haziran-Ocak, 12 aylıkların ise yaz tatillerinde başlayıp yeni akademik yılın başlamasından önce bitirilmesine özen gösterilir.

(2) Tahsis edilen kontenjanlar, Ekim ayı sonuna kadar kullanılmadığında bir sonraki yıla devredilemez.

Yurt Dışına Gönderilme

(1) Kesin kayıtların yapılmasından veya kesin kayıt safhasına kadar tüm işlemlerin yerine getirilmesinden sonra; taahhütname ve kefalet senedi, vize, pasaport, uçak bileti ve harcırah işlemlerini tamamlayan personel yurtdışına gönderilir.

(2) Eğitim göreceği yer kesinleşmeyen öğretim elemanı yurtdışına gönderilemez.

 

Süre Kısaltılması ve Uzatımı

(1) 6 veya 12 aylık kontenjanlara yeterli başvuru olmaması durumunda veya bu kontenjanlara başvuran adayların çalışmalarının daha kısa süre içerisinde bitirilebileceği kanısını oluştuğunda, Değerlendirme Komisyonunun önerisi Başkanın onayı ile Bakanlar Kurulunca tanınan bu süreler yarısı oranında indirilerek kullandırılır.

(2) İlgilinin gerekçeli başvurusu üzerine sürenin uzatılması ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

Adres Bildirme

(1) Yurtdışına bir aydan uzun süre ile gönderilen öğretim elemanı, ikametgâh adresi, telefon numarası, maaş ödemelerinin yapılacağı banka hesap numarası ve adresi ile eğitim veya öğrenim görülecek kurum adresi, telefon ve faks numaralarını eğitim mahalline varışından itibaren, adres değişikliklerini ise değişiklik tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Personel Şube Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca, yabancı ülkelere intikal ettiği tarih itibariyle bir ay içinde, kimlik ve memurlukla ilgili bilgiler ile eğitim veya öğrenim göreceği yer, konu ve çalışmalarıyla ilgili bilgileri en yakın dış temsilcilik amirliğine bildirir.

Rapor ve Tez Verme

(1) Yurt dışına gönderilen personel, tanınan sürenin sonunda göreve başlama tarihinden itibaren bir ay içerisinde staj veya ihtisasa ilişkin raporunu veya tezini ve varsa bunlara ait diğer belgeleri Akademik İşler Şube Müdürlüğüne teslim eder.

Ekte yer alacak Belgeler

1- Adayın Proje Önerisi (En az 1000 kelime)

2- KPDS Belgesi

3- Bilimsel Çalışmalar Listesi

4- Yurtdışına Yapılan Ziyaretler ve Tarihler

 Diğer Başlıklar...