Anasayfa SAĞLIK Renklerin enerjisi şifa kaynağı

Polislik Sınavı, Polislik, Polis Haber, POMEM, PMYO, Komiserlik

28
Mayıs
2017

ne demek nedir kimdir com

Renklerin enerjisi şifa kaynağı

Mutsuz olan insanlar mavi hisseder, sinirliler kırmızı görür. Renkler hastalıkları iyileştirme özellikleriyle de bilinir. Mısır’da renkler tedavi amacıyla kullanılırdı. Tapınakları iyileştirme amacıyla inşa eder ve her odayı başka renge boyarlardı.


Es­ki çağ­lar­da sa­vaş­çı­lar da­ha kız­gın ve sert gö­rün­mek için vü­cut­la­rı­nı si­yah, kah­ve­ren­gi ve kır­mı­zı­ya; yer­li ka­dın­lar ise da­ha et­ki­le­yi­ci görünmek için vü­cut­la­rı­nı açık renk­le­re bo­yar­lar­dı.  Çinliler de 2 bin yıl önce renk tedavisini kullanıyordu. Siz de gök­ku­şa­ğı­nın 7 ren­giy­le ba­zı has­ta­lık­la­rı te­da­vi ede­bi­lir­si­niz. Na­sıl mı? Dr. Fzt. Gam­ze Şen­bur­sa­’ya ku­lak ver­me­niz ye­ter­li:

RENK TERAPİSİ VÜCUTTAKİ 5 ELEMENTİ KULLANIR

“Sa­de­ce renk­li gi­yin­mek ve­ya evi­ni­zi o renk­ler­le de­ko­re et­mek renk te­ra­pi­si ya­pı­yor­su­nuz ma­na­sı­na gel­mez. Renk te­ra­pi­si vü­cut­ta var olan beş ele­men­ti kul­la­nır; ateş, (kır­mı­zı) top­rak, (sa­rı) ha­va, (ye­şil) su, (de­rin ma­vi) gök­yü­zü, (açık ma­vi) renk­ler­le kom­bi­nas­yo­nu ve bun­la­rın ener­ji­si ile si­zin vü­cu­du­nuz­da­ki has­ta­lık­la­rı te­da­vi eder. Bir gi­ri­şim­de beş ele­men­tin ve renk­le­ri ener­ji­si­ni ken­di­ne doğ­ru çe­ker.

Renk te­ra­pis­ti renk­li şi­şe­le­ri has­ta­nın prob­le­mi­ne gö­re seçer. Ondan sonra şişenin 4’te 3’ünü su ile ve geri kalan kısmı hava ile doldurur ve bu şişeyi güneşten 72 saat korur. Bu süre içinde güneş ışınları renkli şişeden filtre olarak, hava ve su ile birleşir bunun sonucunda enerji ve rengin vibrasyonlarını kombine ederek, has­ta­nın ele­men­ti or­ta­ya çı­ka­rı­lır.

RENGİNİZE GÖRE GECE LAMBASI SEÇİMİ

Bu ka­rı­şım­dan son­ra has­ta te­da­vi için bu su­yu iç­me­li­dir. Bun­dan son­ra renk te­ra­pis­ti­niz ih­ti­ya­cı­nız olan renk­ler­den olu­şan mey­ve ve seb­ze­le­ri be­lir­ler. Ör­ne­ğin; kı­rı­mı­zı ise do­ma­tes, ye­şil ise seb­ze­le­r…

Ay­nı za­man­da te­ra­pis­ti­niz si­zin ren­gi­ni­ze gö­re ge­ce lam­ba­sı­nın ren­gi­ni öne­rir. Bu­ra­da be­lir­gin­dir ki renk te­ra­pi­si sa­de­ce gök­ku­şa­ğın­dan olu­şan renk­ler­den oluş­maz ay­nı za­man­da ışık ve beş ele­ment önem­li­dir.”

ŞOK GEÇİRENLERE MAVİ İYİ GELİR

Mavinin soğutucu etkisi vardır. Telaşlı ve korkmuş insanlara yardım eder. Uykudan önce mavi rengine odaklanarak meditasyon yapmak kabus görmeyi önler.  Şok veya sinir krizi geçiren insanlara tavsiye edilir.

ÇİVİT MAVİSİ, LACİVERT ZEKAYI HAREKETE GEÇİRİR

İnsana cesaret, otorite ve iç huzuru verir. Göz, kulak, burun ve sinüslerin tedavisinde kullanılır. Damar problemleri (varis)  sinir sistemi hastalıkları, çıban, ülser, cilt problemlerinde de kullanılır.

MOR DUYGUSAL AGRESİF KİŞİLERİN TEDAVİSİNE UYGUN

Ayrıca aşırı yemek isteyenleri sakinleştirir ve yeme isteklerini kontrol altına alır.

ANEMİYE KARŞI KIRMIZI

Kırmızı kan dolanımına adrenelin salgılanmasını sağlar, hemoglobinin çoğalmasına sebep olur. Kişinin daha güçlü olmasını sağlar. Kırmızı renk giymek anemi ve diğer kan hastalıkları şikayeti olan kişiler için iyidir.

SARI SEKAYI HAREKETE GEÇİRİR

İnsanlarda mutluluk etkisi yaratır. Sindirim sistemini harekete geçirmede ve cilt problemlerini tedavi etmekte yararlı olduğu görülmüştür.

HAMİLELER İÇİN YEŞİL

Yeşil stresi azaltır. Kalp sorunu olan insanlara yardımcı olur. Büyümeyi uyarır, kırık kemiklerin iyileşmesine yardım eder ve dokunun tekrar büyümesini uyarır. Huzurlu bir ortam yaratmak için hamile bayanlara önerilir.

YALNIZ VE DEPRESİFLERE PORTAKAL RENGİ

Portakal rengi meyvesi gibi, doğaya enerji verir. Safra taşı,  sindirim sistemi problemleri, göğüs problemleri ve artritlerde etkilidir. Yalnız ve depresif insanların spiritüel ruhlarını yükseltir.bugun